گنج های فضایی مال کیست

همبستگی که بین مواد غذایی یک رودخانه و تعداد جانوران و گیاهان موجود در آن بهعنوان یک سیستم طبیعی محسوب میشود (مقیمی،1388). هرگاه ورودی یک سیستم کمتر از خروجی آن باشد (شکل 1-ب)، تغییراتی در سیستم پیش خواهد آمد؛ بهعنوانمثال در محیط یک رودخانه، چنانچه عاملی سبب شود بارندگی و مقدار مواد غذایی (ورودی) در رودخانه کاهش یابد اختلال در تعادل محیط آبی رودخانه ایجاد خواهد شد (مقیمی،1388، ص 26). در مورد آبهای زیرزمینی، زمانی که میزان ورودی یا تغذیه لایههای آبدار کمتر از خروجی باشد در میزان بهرهبرداری مشکل پیش خواهد آمد، و یا بهطورکلی آبخوانهای زیرزمینی رو به خشک شدن گرایش دارند.

در این مورد در مقیاس کره زمین، وضعیت تعادل بین تابشهای ورودی خورشید و باز تابشهای خروجی از زمین میتوان اشاره کرد که یک حالت تقریباً پایدار (تعادل) میباشد. اگر در سیستمی، ورودی بیش از خروجی آن باشد (شکل 1-ج) ممکن است وضعیت پسخور مثبت پیش آید و مخزن یا ذخیرهی هر چیز موردنظری که اندازهگیری میشود، افزایش یابد. در سورۀ جاثیه آیه 5 نقش و اهمیت مواهب الهی (توالی شب و روز، باران، موت و احیاء زمین و چرخش بادها) در زندگی موجودات زنده را بیان میکند؛ در این آیه روز و ش بانظم خاصی جانشین یکدیگر میشوند، ازنظر آب و هوایی (شرایط دمایی) وضعیت تعادل را ایجاد میشود.

در این رابطه و نحوۀ برخورد و بهرهبرداری از مواهب الهی در محیط، آیات متعددی از قرآن این مطالب را بابیان زیبا مطرح نموده است. درست است که دانش بشری همیشه ناقص بوده و ناقص می ماند و با معلوم شدن نکته ای در زندگی اش، زمینه ظهور مجهولات متعددی فراهم می شود؛ ولی در پرتو همین علوم ناقص است که بشر موفق به اختراع و ساخت خیلی از چیزهایی شده که زندگی را بر او هموارتر نموده است. این سیاره در فرهنگهای مختلف با نامهای متعددی مثل ژوپیتر (فرهنگ رومی)، برجیس، اورمزد و زاوش هم شناخته میشود.

چکیده مقدمه: با پیشرفت های علمی و رایج شدن استفاده از وسایل برقی و تکنولوژی جدید، حیات در سیاره زمین به طور اجتناب ناپذیری تحت تاثیر تشعشعات مربوط به منابع مختلف قرار دارد. دنیای پاندورا در هماهنگی است – ساکنان آن برای خیر با طبیعت نمی جنگند، بلکه از آنها عاقلانه و ماهرانه استفاده می کنند. ابتدا با در نظر داشتن چارچوب مقاله سعی شده است، از کتب، تحقیقات و مقالات نگاشته شده به زبان فارسی و انگلیسی در رابطه با موضوع استفاده شود. بهعبارتیدیگر وقتی گفته میشود بین فرم و فرایند تعادل برقرار است، این بدین معنا نیست که هیچگونه تغییری وجود ندارد بلکه نوعی گرایش در پایداری شکلها (لندفرم ها) و جهت آنها دیده میشود و اگرچه نوسانهایی وجود دارد این نوسانها حولوحوش یک محور خاص صورت میگیرد (رامشت،1388).

با توجه به موضوع مقاله، میتوان به نتایجی دستیافت که در موردبحث اندازهگیری و حد و حدود (مقدار معین و وجود پایداری و تعادل) در خلقت پدیدههای زمین، مفاهیم ارتباط هماهنگ و موزون در نظام هستی و همچنین هدف در این نظم و نظام بیانشده است؛ بنابراین با توجه به مفاهیم آیات، میتوان گفت که نظریه گایا با مفاهیم آیات قرآن انطباق دارد. ج: آیاتی که علاوه بر موارد فوق، هدفدار بودن و پایداری در مورد خلقت پدیدههای زمین را بیان میکنند؛ زیبایی جهان آفرینش در نظامند بودن آن است؛ زیرا هر مخلوقی با هماهنگی اجزای درونی و باهدف معین و راه و راهنمای مشخص آفریدهشده است؛ بهطوری که هم نظام فاعلی آن منسجم و عالمانه است و هم نظام غایی آن مرتبط و حکیمانه میباشد و هماهنگی خردمندانه در نظام داخلی آن طراحیشده است.

بهطوری که در ابتدا هماهنگی بین پدیدهها (موزون)، سپس در آیه 21 اندازه و آن حد و حدود (بقدر المعلوم) و تناسب را بیان میدارد. دمای هوا در ابرهای بالاتر این سیاره در حدود منفی 145 درجه سانتی گراد است. این دو سیاره گاز گونه که قطر هر یک به حدود ۵۰۰۰۰ کیلومتر مى رسد در فاصله ۲٫۸ و ۴٫۵ میلیارد کیلومترى به دور خورشید مى چرخند. میدانیم که در جو، گاز متان وجود دارد و متان، دلیل آبی بودن اورانوس است(گاز متان بدون بوست) و همچنین میدانیم که وجود گازهای هیدروژن و هلیوم در آنجا، به خاطر اکتشافات کاوشگر “وویجر 2” (Voyager 2) است که در گذشته به پرواز درآمد اما تشخیص غلظت ترکیبات دیگر مانند آب، آمونیاک و سولفید هیدروژن، کمی دشوارتر بوده زیرا این سیاره، با ما فاصله زیادی دارد و امکان تشخیص آن با تلسکوپ معمولی، بسیار ضعیف است.

این سیارات بیشتر از گازهایی مانند هیدروژن، هلیم و آمونیاک ساخته شدهاند و سطوح سنگی و خاکی کمتری دارند، گرچه ستارهشناسان معتقدند که ممکن است بعضی یا همه آنها هستههای جامد داشته باشند. دما و تابش خورشیدی که مشخصههای مهم این سیاره خاکی است احتمال زندگی در این سیاره را کاهش میدهد زیرا بدن قادر به سازگاری با این دما و محیط نیست. به عبارتی آثار حیات در جهت بهبود محیط، برای خود حیات است؛ بهطوریکه محیطزیست طی تاریخ حیات بر روی زمین، در سطح جهانی بهشدت براثر این حیات دگرگونشده و این تغییرات خود موجب شده که محیط برای حیات بهبود یابد.

جهت استمرار حیات در تمامی سیارۀ زمین، وجود چرخههای شگرف و هماهنگ در خود سیاره (زمین مادر) لازم میباشد. این فرضیه توسط جیمزلاولاک دانشمند انگلیسی مطرح و با الهام از الههی یونانی گایا، به معنی مادر زمین، نامگذاری شده است. خارج از حلقهی F، دو قمر کوچک اپیمتیوس و ژانوس ، تقریباً در یک مدار، قرار دارند. پلوتون نیز کوچک ترین سیاره ی منظومه ی شمسی است. یک رودخانه، یک موجود زندهی منفرد و کره زمین نیز هرکدام یک سیستم بهحساب میآیند. سه: تعادل ناپایدار؛ وقتی یک آشفتگی کوچکی در درون یک سیستم (مثال: سیستم ژئومورفولوژی) روی دهدو سپس به سمت یک تعادل و یا بازسازی جدید حرکت کند.

این باعث میشود که برخی از مردم گمان کنند که ممکن است روزی بر روی سطح مریخ زندگی وجود داشته باشد. مقاطع نیمه نازک از بیضه موش های بالغ که در دوران جنینی تحت تاثیر میدان الکترومغناطیسی قرار گرفته بودند بیانگر اختلال در آرایش سلول های سرتولی و گونوسیت ها بود. نتیجه گیری: این مطالعه بیانگر اختلال در فرایند اسپرماتوژنز، اووژنز و لانه گزینی و در نهایت اختلال در بلروری می گردد.

در نهایت با توجه به مطالعات ژئومورفولوژیکی در چند دهه اخیر ایران، ترکیب یافته ها از منابع فوق، تحلیل و تبیین گردید. بنابر این مطالعات وسیع و گسترده ای توسط آزمایشگاه های مختلف باید صورت گیرد. همیار زبان فقط یک موسسه آموزشی یا یک وب سایت آموزشی نیست بلکه دریچه ای رو به جهان آموزش زبان های مختلف از جمله زبان انگلیسی است. به نظر میرسد با توجه به شرایطی که در زهره وجود دارد میتوان آن را دوزخی نامید، از این رو نام باستانی لوسیفر مناسب این سیاره است. نون وا ها نون می پختن ، بقال ها بقالی می کردن و سخنران ها سخنرانی و من نویسنده هم متن دلخواه خودم رو می نوشتم .

در سورۀ رعد، آیه 3 آمده است: «وهُو الّذی مدّ الارض وجعل فیها رواسی و أنهارا و من کُلّ الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی الّیل النهارا إنّ فی ذالک لایات لقوم یتفکرّون» او کسی است که زمین را گسترد؛ و در آن کوهها را ثابت و پابرجا و نهرهایی قرارداد و در آن از تمام میوهها یک جفت آفرید (پرده سیاه) شب را بهروز میپوشاند؛ در این نشانههایی است برای گروهی که میاندیشند. در اینجا سعی شده است با توجه به موضوع مقاله، آیات را بر اساس مفهوم، آنها را به سه دسته تقسیم و بررسی شوند؛ الف: آیاتی که هماهنگی و موزون بودن پدیدههای زمین را بیان میکنند، قرآن در سورۀاعلی، آیات 2 میفرماید: «الذی خلق فسوی» همانکه آفرید و هماهنگی را بخشید.

توجه به این نکته که عالم هستی یکپارچه نظم و صلاح است و حتی با تضادی که گاه در میان اجزای آن دیده میشود هماهنگی فراوان وجود دارد؛ این نظم بهسوی اهداف صالحی در جریان است و برای هر یک از اجزای خود، خط و مسیری را تعیین کرده است. و با توجه به علم امروز که نشان میدهد، این گسترش همواره وجود داشته و همچنان ادامه دارد؛ و این درست همان چیزی است که دانشمندان امروز به آن رسیدهاند، که تمام کرات آسمانی و کهکشانها در آغاز در مرکز واحدی- با وزن مخصوص بسیار زیاد جمع بودهاند، سپس انفجار عظیم و وحشتناکی در آن رخداده و به دنبال آن، اجزای جهان متلاشیشده و بهصورت کرات درآمدهاند که بهسرعت در حال عقبنشینی و توسعه میباشند.

بر اساس نظریه گایا، اجزای زمین (زمین و موجودات زندهی آن) به یکدیگر وابستگی را نشان میدهند و دارای یک ارتباط متقابل میباشند و قابلیت خودتنظیمی دارند. روابط متقابل محیط و موجودات باهم و تأثیر آنها بر حیات زمین بهواسطه وجود پس خورهای مثبت و منفی موجود در سیستم زمین میباشد، زیرا محیط و موجودات، فرایندی واحد و متصلبههم سیستم میباشند (جیمزلاولاک، 1986). لذا هرگونه دخل تصرف (تخریب) در سیستمهای زیستمحیطی یا گونهها، وجود داشته باشد، میتواند پایداری (تعادل) کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد.

با توجه به فرضیه گایا، موجودات کرۀ زمین و محیط سطحی آنیک سیستم خود تعدیل به وجود آورده که زندگی روی آن را ممکن میسازد. با توجه به ارتباط متقابلی که بین اجزاء (موجودات و محیط اطراف) کرۀ زمین وجود دارد، تخریب هرکدام از سیستمهای زیستمحیطی یا گونهها، میتواند پایداری (تعادل) کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در نظریات گایا به چند نکته اشاره دارد که شامل، یک: اثرات عمدهای که حیات بر محیطزیست میگذارد که این اثرات حیات در جهت بهبود شرایط محیط، برای خود حیات میباشد؛ دوم: تکامل موجودات و محیط اطراف آنها فرایندی واحد و متصلبههم میباشند؛ زیرا موجودات علاوه بر سازگاری، محیط خود را هم تغییرمیدهند، بنابراین آنچه تکامل مییابد موجودات و یا سیاره زمین نیست، بلکه کل سیستم، یعنی موجودات و محیط اطراف آنهاست که واحد تکامل سیستم زمین بوده و خود تعادلی یک ویژگی اصلی آن میباشد؛ کنترل محیطزیست کره بر اساس نظریه گایا، بهطور آگاهانه میباشد که جهت بررسی وضعیت موجود و آیندۀ کرۀ زمین با نگرش سیستمی، و همچنین توجیه مکانیسمهایی که حیات اثرات خود را از طریق آن بر محیط میگذارد، وجود پسخورهای مثبت و منفی موجود در کرۀ زمین (اقیانوسها و هوا کره) کافی میباشد.

قطرهای آب پیدا نمیشد، و اگر تمام قشر زمین نفوذپذیر همچون گل رس بود، تمام آبی باران در سطح زمین باقی میماندند و آلوده و متعفن میشدند و عرصهی زمین را بر موجودات (بخصوص انسان) تنگ میکردند، و بهجای اینکه مایه حیات باشد مایه نابودی و به هم زدن تعادل محیط میشدند. کاری که او نسبت به گل خویش کرد و باعث جدایی او شد. طبق گفتهی سال گذشتهی ناسا، با وجود آبی سرشار از نمک، سطح سنگی دریا و انرژی و مواد شیمیاییای که توسط گرمایش جزر و مدی ایجاد میشود، Europa میتواند بهترین محل حال حاضر در منظومهی شمسی باشد که میتوان غیر از زمین در آن زندگی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید