گنبد نمکی جاشک؛ معرفی 6 تا از جاذبه های دیدنی + عکس

ساخت این کتیبه بدون شک برای آگاهی آیندگان بوده و از بهترین نمونههای هنر هخامنشیان بهشمار میرود. این آتشفشان که در ارتفاع ۵۴۰۰ متری سطح دریا قرار دارد، تهدیدی جدی برای پایتخت و جمعیت ۹ میلیون نفری آن و نیز شهرها و روستاهای متعددی که در نزدیکی آن قرار گرفتهاند، به شمار میرود و بیرحمترین آتشفشان در میان بیست آتشفشان دیگر در مکزیک است. حتی ببینید، چه تلاشی میان دو برادر -روس و اوکراین- میرود.

ایرانیان از دیرباز، حتی پیشازاینکه پایشان به ایران امروزی برسد، در فرارود حضور داشتهاند. ایرانیان از دیرباز، حتی پیشازاینکه پایشان به ایران امروزی برسد، در فرارود (ماوراءالنهر، آسیایمیانه) حضور داشتهاند. پانترکیستها این پندار را میپراکنند که تاجیکها از ایران امروزی به منطقه مهاجرت کردهاند. «ایران» و «ایرانشهر» نام رسمی سرزمین امپراتوری ساسانی بود که تاجیکستان امروزی هم بخشی از آن امپراتوری به شمار میرفت. درموردِ بُعد تاریخی موضوع هم باید افزود که پادشاهان سامانی در بخارا تبارنامۀ خود را از بهرام چوبینۀ ساسانی آغاز کردهبودند.

سامانیان، که خود را پادشاهان ایران میدانستند، بانی و حامی زبان پارسی دوران خود شدند و مرحلۀ تازهای از رشد این زبان را در بخارا آغاز نهادند و زبان پارسی را دوباره «دری» (درباری، رسمی) کردند. در اینکه این چهل روز، موافق چه ایامى از ماه هاى اسلامى بوده، از بعضى روایات استفاده مى شود از آغاز ذیقعده شروع، و به دهم ذیحجه (عید قربان) ختم گردیده است، اگر مى بینیم تعبیر به چهل شب (اربعین لیله) در قرآن شده است نه چهل روز، ظاهرا به خاطر این است که مناجات موسى (علیه السلام) و گفتگویش با پروردگار بیشتر در شب انجام مى شده است.

ظاهرا بالاخره یک نفر در کرهجنوبی فهمیده است که فیلمهای جناییشان که دربارهی گنگسترهای دیوانه و پلیسهای کلهخر و قاتلهای سریالی وحشتناکشان است، یکی از بزرگترین گنجینههای سینمای دنیاست و با گنگستر، پلیس و شیطان تصمیم گرفته است تا تمامِ آنها را در یک فیلم دور هم گردآوری کند. آنها با افتخار میگویند که فرهنگ و زبان ما ترکی است، اما ما قزاق و قرقیز و ازبک هستیم. نفسِ اینکه آقای عثماناف ایرانیان پارسیگو را با قومهای چندزبانۀ ترکتبار (قزاق و قرقیز و ازبک) و اسلاو (بلغاری و اسلوین و اسلواک و روس و اوکراینی و بلاروسی و چک و غیره) مقایسه میکند، گویای اشکال در درک او از موضوع است.

ابراهیم عثماناف: من دانستن میخواهم که چرا خلق ایرانی اصل تاجیک را نه قومهای دیگر آسیایمیانه، مثلاً پانترکیستها، صاحب این وطن حساب نمیکنند و نه یک گروه جوانان امروزه تاجیک که خود را «فارس» میحسابند. آقای عثماناف ایرانیان پارسیگو را با قومهای چندزبانۀ ترکتبار (قزاق و قرقیز و ازبک) و اسلاو (بلغاری و اسلوین و اسلواک و روس و اوکراینی و بلاروسی و چک و غیره) مقایسه میکند، گویای اشکال در درک او از موضوع است. ابراهیم عثماناف: کدام مردم را قرقیز و ازبک و ترکمن نام بود؟ ابراهیم عثماناف: سؤال میشود، چه فرق است میان پانترکیستی که میگفت تاجیک در آسیایمیانه نیست و آنهایی که میگویند، «ما فارسیم، نه تاجیک»؟

ابراهیم عثماناف: پسازمیلاد به نام ایران دولت نبود. بههمینشیوه، دولت هند نامهای دورۀ استعمار را تغییر داد و، مثلاً، از همگان خواست که نام شهر بمبئی (Bombay) را نه با تلفظ انگلیسی که با تلفّظ ماراتی (زبان رسمی منطقه) هجی کنند و «مومبای» (Mumbai) بگویند. دقیقا ساعت 18 به ترمینال شهر ماکو رسیدیم و خیلی سریع کوله پشتیها را داخل صندوق اتوبوس گذاشتیم. این نامها در ادبیات نیستند، زیرا همه را ترک میگفتند.

زیرا آنها تقریباً به یک زبان تکلم میکنند و گویشهای آنها تفاوت اندکی دارد». صحبت ما دربارۀ مردمانی است که از یک تیرۀ نژادی (ایرانی) برخاستهاند و به یک زبان واحد (پارسی) صحبت میکنند. بخش اعظم تاجیکان یا ایرانیان به زبان پارسی صحبت میکنند و آنها پارس یا پارسیوان هستند. آسیایمیانه (ماوراءالنهر، فرارود)، اززمانیکه تاریخ مکتوب شدهاست، سرزمین ایرانیان (تاجیکان) بوده و باقی ماندهاست. نمونههایی ازایندست در تاریخ فراوان است. بگرام از دو کلمه «باگ» و «رام» به مفهوم «باغ رام» یا «باغ خدا» تشکیل شده است؛ مورخان معتقدند سکونت انسانها در بگرام به دوران ما قبل تاریخ برمیگردد؛ این ولسوالی به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه ابریشم و داشتن طبیعت سبز و پرآب، در طول تاریخ از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بودهاست.

چرا این قبیلههای ترک از یگانه بدنۀ خود بیرون میآیند و ما نه؟ سوم: آثاریکه درجریان جنگهای سه دهه اخیر، بخصوص دهه نود دراثر کاوش های غیر قانونی، سرقت آثارباستانی ازموزیم کابل وساحات تاریخی افغانستان بیرون گردیده ودرنزد کلکسوینرهای ثروتمند جهان قراردارند. جناب متخصص صاحب محیط زیست تشکر ازمعرفت تان دررابطه به معرفی دره آرزو ولسوالی شتل ولایت پنجشیر من تا یک منطقه این دره که قرخک نامدارد رفته وگفته های شما را که از طبیعت آن را تاید میکنم ولی متاسفانه که مردم شتل پنچشیر مردم بیچاره هستند ونمی توانند که سرک را دراین دره زیبا شکو فته آنگیز امتداد ببخشند تا مردم پنچشیر ازآب وهوای گوارای این دره زیبا مستفید شوند.

که شامل طلا ، لعل ، لاجورد ، آب کرستل گوسفند های جالب اسب های قوی و مردمان شجاع و با صحت می باشد . در نوشتههای کهن، چه در غرب و چه در شرق، به تمام ایرانزمین «فارس» (Persia) میگفتند و «فارس» (Persian) به همۀ مردمان بومی ایرانزمین گفته میشد. ازاینرو، نباید تعجب کرد، وقتیکه در نوشتههای کهن، چه در غرب و چه در شرق، به تمام ایرانزمین «فارس» (Persia) میگفتند و «فارس» (Persian) به همۀ مردمان بومی ایرانزمین گفته میشد. مقصود آن است که ایران برای مردم بومی این سرزمین همواره «ایران» بودهاست اما بنابهدلایلی، که بالاتر عرض شد، بیگانگان آن را Persia (پرسیا) میخواندند.

پارس در قلب تحولات سیاسی دوران باستان قرار داشت و بههمیندلیل برای بیگانگانْ سراپای ایران Persia (پارس) به شمار میآمد. حسن امینی زاده مسئول شبکه بهداشت و درمان کوهدشت در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: این کلینیک تخصصی پیشازاین در فضایی محدود بهصورت استیجاری در سطح شهر قرار داشت و الآن با استانداردها و نقشه وزارت بهداشت طراحی و ساختهشده است. همین نمونه درموردِ انگلستان هم صدق میکند، که صرفاً بخشی از بریتانیا است اما برای بسیاری از بیگانگان تمام آن سرزمینْ انگلستان محسوب میشود. پارسبودنِ بسیاری از تاجیکان به این معنا نیست که آنها از استان فارس ایران کنونی آمدهاند، بلکه بدین معناست که صاحبان این سرزمین ایرانیانی هستند که امروزه عمدتاً زبان پارسی زبان مادریشان است.

امروزه فارس یکی از ۳۱ استان ایران است. ازاینرو، هرآنکس که از نژاد ایرانی است و زبان مادریاش پارسی است، میتوان «پارس» نامید. تفتان یک منطقه آتشفشانی است که تا پاکستان شمالی ادامه داشته و در آنجا به گره آتشفشان کوه سلطان که اکنون خاموش است، تعلق دارد. نهتنها واژگان این زبانها متفاوت است، که در مواردی صرفونحوشان هم باهم یکسان نیست. و از آرامگاه دیگر شهیدان نشانی نیست. استرابو در سدۀ یکم پیشازمیلاد در کتابش، «جغرافیا»، مینویسد: «نام ”آریانا“ به سرزمینهای دیگر هم اطلاق میشود؛ به بخشهایی از پارس و ماد و همینطور به سرزمینهای باختریان و سغدیان در شمال.

یعنی این جغرافیدان، فیلسوف و تاریخدان یونانی دوران باستان باختریان و سغدیان (پیشینیان ما) را در کنار پارسها و مادهای آن زمان در یک قلمرو قرار داده و زبان همۀ آنها را تقریباً یکی دانستهاست، با تفاوتهایی اندک. در ما چه؟ تماماً برعکس. قهوههای دنیا از چه طریقی تامین میشوند؟ کیانو ریوز با این فیلم در حالی بازمیگردد که اینبار ۱۴ میلیون دلار جایزه برای سرش تعیین شده است و این یعنی حرفهایترین قاتلِ دنیا به جذابترین شکارِ همکارانش تبدیل شده است.

اما همگی تاجیک، یعنی ایرانی، هستند. داریوش رجبیان: دعوت آقای عثماناف به فصل و پریشانکردن ایرانیان و تفرقهانداختن میان آنان میتواند صرفاً دلایل سیاسی داشتهباشد، اما علمهای زبانشناسی و مردمشناسی با این فراخوان مغایرت دارند. در حال حاضر، کشورهای برازیل، زمبابوی، زامبیا و کلمبیا بیشترین معادن زمرد را در اختیار دارند و تولیدات شان در سطح جهانی است و مجموع درآمدهایشان از همین جواهر به ارزش 1? موزه محیطزیست هم نمونههایی از حیوانات و پرندگان تاکسیدرمی شده در معرض دید قرار دارند. افتخار تمام فرمانروایان سرزمینمان این بودهاست که به تاجوتخت ایران دست یافتهاند و ادبیات پارسی سرشار از نمونههایی دراینباب است.

ازعلمای بزرگ و مروج اصول مذهب جعفری و تشیید بنیان طریقه اثنی عشری بشمار است. و از جهت آبهای حاصل از برف و باران و ذخایر بزرگ معدنی این رشته کوهها ثروت طبیعی افغانستان محسوب می شوند. زمانی که در برف آشپزی می کنید، در زیر کپسول یک فوم برای عایق قرار دهید، تا جلوی یخ زدن کپسول را بگیرد. هیچ تاجیکی را ندیدهام که با پارسدانستن خود حق تاجیکان بر سرزمین پهناور آسیایمیانه را زیر سؤال بردهباشد. داریوش رجبیان: نه هیچ پانترکیستی را میشناسم که منکر حضور تاجیکان در آسیایمیانهباشد و نه تاجیکی را دیدهام که خود را پارس بداند و تاجیک نه.

این پدیدههای نمکی دارای دیدنیهای متنوعی است که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم. کوه تفتان در اصطلاح محلی به چهل تن معروف است. مهاجمی که البته خیلی زود مشخص میشود یک قاتلِ سریالی خطرناک معروف به کِی است. بنا براعلام فائو ، ارزش زاد آوری یک هکتار مرتع در طول یک سال 232 دلار است . از نظر امید به زندگی، طبق آمار میانگین طول عمر، تاجیکستان دارای طولانی ترین طول عمر در بین ۵ جمهوری آسیای مرکزی است.

دیدگاهتان را بنویسید