چشم اندازی بر کوهها

اعمار 25 کیلومتر سرک در بهارک با بودجهِ 750000 دالر. اعمار20 کیلومتر سرک در بهارک با بودجهِ 600000 دالر. در بخش انفراسترکچر و شغل : 28148535 دالر که از جمله 22595594 پرداخت شده است. در بخش عایدات اقتصادی: 6935927 دالر که 6905927 دالر آن پرداخت شده است. اعمار معابر سیلرو در نقاط مختلف بدخشان با بودجه 102941 دالر. استعمال مواد مخدر در راس ان شراب پدیدهِ منفور و ضد اسلامیست ، همانگونه که شاهدیم آهنگ روبرشد ترویج استعمال موا د مخدر در جوامع مختلف جهان باعث بروز صدمات جبران نا پذیر اقتصادی ، اجتماعی ، روانی و صحی به جامعهِ بشری گردیده است.

در بسیاری موارد پستهای دولتی شکل موروثی را گرفته و مردم ترس ازین دارند که بعد از مرگ خود مسوولین پسرانشان بجای آنها ننشینند یا از مرکز مکتوب نیارند.همانطور که میدانیم در دنیای امروزی رسم است که یک شخص و لو که عقل کل و عزیز دل مردم هم باشد بیش از دو دوره ( 8 سال) نمیتواند بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند اما درین سر زمین پنداری که خدا ناخواسته قحط الرجالی دایمی آمده باشد ، در حالیکه ولایت بدخشان یکی از ولایاتی است که بیشترین کدر هارا در بخشهای مختلف اداری ، معارف ، مسلکی و تخنیکی دارد.

از این رو ترس و وحشت‚ مرا فراگرفت و گفتم برگشتن بهتر است! در هر سه مورد، استراتژی مسعود عبارت است از عقب نشینی به درههای مجاور و پراکنده ساختن شورویها، سپس باز پس گرفتن مواضع از دست رفته یکی پس از دیگری، بویژه هنگامی که این مواضع به ارتش دولتی واگذار شد. این مسیر چندان دشوار نیست و پس از هم هوایی مناسب میتوان آنرا از کمپ” موسکووینا” صعود کرد . تلاش در مسیر زراعت در زمینهای خشک آن چنان اهمیت یافت که در تفکرات مذهبی آریایی ها در شمار کارهای خوب قلمداد شد و پیوسته ستوده می شد .

این کمکها توسط اتحادیهِ اروپا ، حکومت انگلستان ، مردم و حکومت امریکا ، کشور سویس ، دفتر مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد ، تهیه شده و توسط وزارت انکشاف دهات ، وزارت زراعت و انجو ها به مصرف میرسد. با وجود که بیشتر از 50 موسسهِ داخلی و خارجی در بدخشان دفتر دارند کار بنیادی و موثریکه بتواند در بلند بردن سطح زندگی و رشد موثر اقتصاد مردم تاثیر مشهود داشته باشد به سامان نرسیده است ، این موسسات فقط به فکر تکمیل پروژه های خود بروی کاغذ بوده کلوخ را مانده از آب میگذرند.

ادارهِ نشریه صدای بدخشان از محترم ( فرید نوی جرمی ) که مخارج چاپ این شماره را پرداخته اند. البته پیش از آن در هفتم مهرماه سال 1381، بیستون با شماره 6463 در فهرست آثار ملی ایران نیز قرار گرفت. در این سال نشانه هایی از بازگشت به یک برداشت کاملاً نظامی دیده می شد. وی با بیان اینکه ما در تمام دورانی که از عمر شهرستانهای کوهدشت و رومشکان میگذرد، یک بیمارستان باحدود 60 یا 70 تختخوابی داشتیم، افزود: این بیمارستان با توسعه بیمارستان به 100 تختخواب ارتقا پیدا کرد، ولی در طول همین یکسال گذشته حدود 332 تختخواب برای شهرستانهای کوهدشت و رومشکان شروع شدهاست.

مردم میگویند اگر این عزیزان ، فعال ، کارکن و خدمتگزار هستند مقامات عالیه آنها رابپاس خدمات فراموش نا شدنیشان ارتقا داده بمرکز یا ولایت دیگر تبدیل کند تا دیگر ساکنان افغانستان هم از فیوض آنها مستفید شوند، اگر غیر فعال و بیکاره هستند ، عذر شان را بخواهد تا به دکانداری یا یگان شغل مناسب حالشان بپردازند. اگراز اینهمه بودجه های که جهت پرداخت مخارج سفر و برو و مرو های اشتراک کنندگان ورکشاپها و سیمینار ها در داخل و خارج کشور به ارتباط اعتیاد و معتادین صورت گرفته و میگیرد در جهت وقایه از اعتیاد و تداوی معتادین استفاده میشد یقیناً وضع بدین منوال نمیبود.بادر نظر داشت شرایط دشوار موجود باید دولت افغانستان تدابیر جدی را درجهت منع ورود شراب از خارج ، جلو گیری از استعمال آن در سراسر کشور و اعمال مجازات سنگین به کسانیکه در حالت نشه باعث تحمیل خسارات جانی ، مالی ، روانی و عاطفی بمردم میگردند ، اتخاذ نمایند.

رشته کوه لبرز و همینطور قله دماوند و به خصوص قارن کوه ( قاف) در قسمت شمال استان سمنان نقش بسیار برجسته ای در متون تاریخی طبرستان و افسانه های ایرانی دارند.البته در افسانه ها و داستان های کهن از رشته کوه البرز به نام تیراگ نام برده شده است که در واژۀ نامه کتاب سوشیانس نیز از آن یاد شده است. طور پنجاهمين سوره ي قرآن کريم و نام کوهي است که موسي (ع) براي مناجات به آن جا مي رفت.

یکی از آنها موضوعی است که در کتاب سیامنتکا (که به زبان سانسکریت نوشته شده است) به آن اشاره می کند. وقتی بیسکویت خود را میخوردم همیشه تکهای از آن روی لباسم میریخت و هر چقدر تلاش میکردم نمیشد این اتفاق نیفتد. این پرگار برای رسم تمام مقاطع مخروطی طراحی شده بوده است.با استفاده از علم اشکال هندسی ابن سهل بزرگترین مجسمه های جهان ساخته شده است. در بعضی مناطق مکتب ساخته شده ، معلم نیست ، تعمیر کلینیک ساخته شده ، پرسونل صحی نیست ، اما در ناحیهِ دیگر شاگردان در زیرآفتاب سوزان یا خیمه های شاهانهِ یونسیف درس میخوانند و پرسونل صحی از بیکاری دکانداری میکند.

در این قلهها نقرههای طبیعی یافت میشود که از هدررفتن آبهای جاری جلوگیری میکند. زیرا اگر هیرویین دنیایی آنها را خراب میکند شراب دین و دنیایی مارا بر باد میکند. مردم افغانستان مصرانه از کشورهاییکه خواهان قطع خروج تریاک و هیروین از افغانستان اند میطلبند که آنها هم از صدور شراب به کشور ما جداً خود داری نمایند. قطعا یکی از مهمترین خواسته های مرحوم رضا بخش زوار از در گاه پربار پروردگار مخصوصا در عبادت های شبانه، موفقیت و بالندگی فرزندش خادم حسین بود.

تدارک شبکه های امنیت اجتماعی: 444600 دالر تمام مبلغ فوق پرداخت شده است. تطبیق برنامهِ قرضه های کوچک ، توزیع 500000 دالر. عدم موجودیت دستگاههای کوچک و بزرگ و پروژه های در آمد زا با وجود مساعد بودن زمینهِ راه اندازی آنها، باعث نا امیدی پیشروندهِ مردم گردیده است. همین حالا هزاران معتاد تریاک ،چرس و هیرویین در بدر به دنبال روزنهِ نجات میگردند هیچ نهادی وجود ندارد تا با احساس مسوولیت وظیفوی بداد آنها برسد ، تنها کاری که درین عرصه انجام میشود فعالیتهای سمبولیک چند موسسه و شفاخانهِ صحت روانیست که آنهم بدنبال تطبیق پروپوزلها و تهیه اسناد مصرف فوند های بدست آمده است نه رسیدگی بمشکلات معتادین.

فروش پوست یا گوشت اینهمه حداقل مصارف چند روزِ روستییان را میتواند تکافو نماید. در شرایطی که تمام ملل جهان تلاش دارند تا جلو زرع ،قاچاق و استعمال مواد مخدر را در جهان بیگیرند ، پا بپایی حرکت شتاب آلود اعتیاد به هیرویین، استعمال مشروبات الکلی در کشور ما سرعت میگیرد ، بهر اندازه که تلاش بخاطر توقف زرع و قاچاق تریاک در کشور هماهنگتر و کارآ تر میگردد بهمان پیمانه زمینهِ ورود شراب و دستیابی بران مساعد تر میگردد.دولت افغانستان که به اساس قانون اساسی و فیصله ملت جمهوری اسلامی نامیده شده است تا کنون هیچ اقدامی موثر و عملی ( به استثنای چند اقدام سمبولیک مبنی بر اعلان بستن چند هوتل ) را در راستایی مبارزه با استعمال مواد مخدر به شمول شراب ،هیرویین ، چرس و تریاک ننموده است.

ما متیقینیم که دررواج میخوارگی و الکشی ، هیچ خیری برای ملت ما نیست ، نه شراب نماد تمدنست و نه نماد روشنفکری ، زیرا بیشترین مصرف شراب همین حالا در فقیر ترین جوامع در افریقا و هندوستان صورت میگیرد. غوربند: یکی از ولسوالیهای تاریخی ولایت پروان، غوربند است؛ غوربند که به معنای «مانع کوهستانی در راه غور» است، در دامنه جنوبی هندوکُش قرار دارد. بر اساس آمار تقریبی موسسات و نهاد های ذیدخل تعداد معتادین در افغانستان از مرز صدها هزار گذشته بدون اینکه اقدامی موثری در جهت جلوگیری از ورود و استعمال مواد مخدر به کشور گرفته شود.

این معنی، با توجّه به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله این جمله را پس از جنگ احد و به هنگام مراجعت از سفر حج(3) و در مراجعت از جنگ خیبر(4) فرموده است مناسب به نظر می رسد. سالانه صدها قتل ، دزدی و قطاع الطریقی رخ میدهد ، مجدمین بدون اینکه خمی به ابرو بیارند یا مورد باز پرس قرار گیرند با تکرار جنایات دست می یازند. با توجه به شکست مسلمانان و احتمال شورش منافقان و یهودیان که از این جریان خوشحال بودند و نیز احتمال حمله دوباره مشرکین به مدینه، پیامبر(ص) از طرف خدا دستور یافت تا در فردای حادثه احد، مشرکین را تعقیب نماید.

ازدیاد روز افزون نفوس ، میزان بلند بیکاری ، فقر پیشرونده در سطح عمومی و نبود منابع عایداتی باعث شده تا تعدادی زیادی از مردم به جستجوی کار ترک یار و دیار نمایند. اگر چه مقامات عالیرتبهِ دولتی به شمول ریس دولت ، معاون ریس دولت و اکثریت وزرای کابینه به بدخشان سفر نموده اند و حال و احوال مردم را از نزدیک مشاهده نموده ، در بسیاری موارد وعده های قطعی در قسمت اعمار سرکها ، تاسیسات برق ، پلها ، مکاتب ، شفاخانه ها داده اند اما تا کنون هیچ وعدهِ جامهِ عمل نپوشیده است.در یک مورد یک سال قبل وزیر صحت عامه با عدهِ از وزراء دیگر در قریه خرنداب ولسوالی جرم سنگ تهداب یک باب کلینیک و یک باب مکتب را در حالیکه عدهِ زیادی از مردم حضود داشتند گذاشت ، ماهها گذشت اما خبری از سنگ دیگر نشد ، ششماه بعد هنگامیکه معین صحت عامه به آن ولسوالی تشریف برد یکی از موسفیدان او را در جایگاهِ که وزیر سنگ تهداب را مانده بود برده در حضور همان مردم قبلی برایش گفت: جناب معین صاحب !

در منطق­الطیر عطار هم آمده است که مرغان در جست و جوی شهریار خود سیمرغ به جانب قاف پرواز می­کنند و چندان از خان­های پر از خوف می­گذرند که از آنان جز سیمرغ باقی نمی­ماند و درمی­یابند که سیمرغ در خود آنها است و او به ما نزدیک و ما ز او دوریم. اگر تعغیر و تبدیل جزیی هم در طی این دو سال صورت گرفته باشد شبیه میدان تبدیلی در بازی والیبال بوده است ، طوریکه یک ریس یا آمر بی کفایت و فاسد را از یک اداره تبدیل و بعوض او ریس یا آمر بیکارهِ دیگر را مقرر نموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید