همه چیز در مورد منظومه شمسی – سیدرضا بازیار

مبادله باید سودمندی اطلاعات و هزینه کسب آنها را در نظر داشتهباشند. البته ذکر این نکته ضروری است که برای آغاز بررسی های اکتشافی در یک منطقه زمین گرمایی، بیش از یک نشانه باید در منطقه وجود داشته باشد. دیگه نمیدونم باید چه احساسی داشته باشم». چه کسی تاکنون آن را پاسخ داده است؟ یک خروجی یا برونراه فورانی آب گرمایی عبارتست از شکافی در سطح سیاره زمین که ممکن است در کف دریا واقع شده باشد، و از آن روزنه آب جوشان مرکز زمین را با فشار به بیرون فوران میدهد. بعلاوه کل عملیات بوسیله مرکز فرماندهی واقع در دانشگاه رود آیلند پشتیبانی و هدایت میشود.

این نظریه که خورشید در مرکز جهان واقع شدهاست و سیارات پیرامون آن میگردند، توسط نیکلاس کوپرنیک (۱۵۷۳-۱۴۷۳ میلادی) در سال ۱۵۴۳ در کتاب «درباره گردش افلاک آسمانی» پیشنهاد شد. مهمترین عامل در تعیین نوع کاربرد مخزن زمین گرمایی، درجه حرارت آن است. درجه حرارت مخازن حرارت متوسط و پایین به ترتیب بین 150C و 200C و کمتر از 150C است. بدین ترتیب که از آن برای شست وشو، پخت وپز، استحمام، کشاورزی و درمان بیماری ها استفاده می شد.

فاصله زیاد و حرکت کند این سیاره سبب شده است که درک و محاسبه مدارهای آن چندین سال به طول بیانجامد. شایسته است بدانید پاسخی که در لژ در برابر این پرسش به یکدیگر میدهیم، تقریبا غیر قابل درک است، زیرا این پاسخ تقریبا به آن اندازه قابل درک است که هر شخصی تاکنون آن را بیان کرده است یا احتمالا در آینده آن را بیان خواهد کرد. این ابزار که به بیست و چهار بخش مساوی تقسیم شده است، نمادی از بیست و چهار ساعت شبانهروز است؛ به این ترتیب، آموختهایم این گِیج بیست و چهار اینچی را به سه بخش تقسیم کنیم، بدین وسیله، یک بخش از آن را به خدمت به خداوند و تسکین دل برادر درمانده و مستحق، بخشی دیگر را به مشغولیات معمول، و بخش آخر را به خواب و رفع خستگی اختصاص میدهیم.

مبنای این تقسیم بندی، درجه حرارت مخزن در عمق یک کیلومتری زمین است. این انرژی که به صورت حرارت از اعماق زمین به سطح آن هدایت می شود در صورت توسعه فناوری استخراج آن، به تنهایی قادر خواهد بود کلیه نیازهای انرژی امروز و آینده بشر را تامین کند. شاید تماشای آن اپیزود لذتبخش نبود، اما همچنان میشد از صحبت کردن دربارهی حرفی که میخواست بزند سرگرم شد. هنگام جستجو در یکی از ساختمان ها که شبیه یک آزمایشگاه بزرگ بود نزدیک بود سعید به دام بیافتد ، اما توانست قبل از این که به طور کامل ساختمان را جستجو کند از آنجا خارج شود ، امــا بعد از این حــادثه فهمید چشم های مرموزی مرتب او را تعقیب و به دقت تحت نظر دارند .

اندکی بعد این تصور نیز بیشتر رنگ باخت و نمونه برداریهای جدید فضاپیمای رُزتا از یک دنباله دار نیز تأیید کرد که حداکثر تا ۱۰ درصد آب زمین میتوانسته از یک ستاره دنبالهدار سرچشمه گرفته باشد. دانشمندان نمی توانند سرعت گردش درون این غول گازی را به طور مستقیم اندازه گیری کنند. امروزه منابع زمین گرمایی را بر اساس درجه حرارت به سه دسته کلی حرارت بالا، حرارت متوسط و حرارت پایین تقسیم می کنند.

به این ترتیب که اگر درجه حرارت مخزن در عمق مذکور بیش از 2OOC باشد آن را حرارت بالا می نامند. اگر سیارات منظومه شمسی را به ترتیب مطالعه کنید ، ونوس دومین ردیف است. مریخ هم مشابه زمین دارای قطب های یخی است. قطر کلاهک قطب شمال 1000 کیلومتر و ضخامت آن حدود 2 کیلومتر است. کتاب قانون مقدس به عنوان یکی از نشانههای برجستهی فراماسونری شناخته میشود، و مکی اینگونه آن را تعریف میکند: “بخشی ضروری و مهم از اسباب و لوازم موجود در تمامی لژها. ولی با تأمل دربارهی آنچه که برای تحقق این اشارهی درونی ضروری است، به تدریج ابهامهایی نمایان میشود.

هر روز این پرسش توسط ماسونها پرسیده میشود، بدون آنکه کوچکترین اندیشهای دربارهی معنی واقعی آن صورت گیرد. پرسش دیگری نیز به همراه آن میآید که برای برخی قلمروهای فراماسونری آشنا است، و به همان اندازه ناراحت کننده و عمیق است: “کجا هستی؟ این انرژی در مخزن زمین گرمایی متمرکز شده است که برای دسترسی به آن در محل مخزن، چاهی عمیق حفر می کنند. همچنین، تختههای ردیابی به عنوان ابزاری برای یادآوری عمیق تجربهی تبدیل شدن به یک فراماسون کاربرد دارد. تختههای ردیابی ابزارهای بصری نمادینی هستند که سرگذشتها، نشانهها، و نمادهایی گوناگون از فراماسونری و فرایند آغازین بر آنها نقش بستهاند.

در کل، به نظر میرسد نردبان یعقوب در فراماسونری به اتصالی میان ایمان و بهشت، و همچنین انسان و خداوند اشاره دارد و بازنمود کنندهی ایمان، امید، و محبت است؛ یا همانطور که پیشتر بیان شد، ایمان به خدا، محبت به همهی انسانها، و امید به جاودانگی. بدن انسان یک شگفتی واقعی است. 22 مارس 1985 به تصویب رسیده است. در این فرایند، از آنها به عنوان تمثالهای مفاهیمی گوناگون استفاده میشود که حول فراماسونری قرار دارند. در درجهی کارآموزی به ما گفته میشود، ماسونهای کارگر از گِیج بیست و چهار اینچی ( گِیج در مهندسی، ابزاری برای اندازهگیری است) برای اندازهگیری و تنظیم کارهایشان استفاده میکردند؛ ولی ما، به عنوان ماسونهای آزاد و مقبول، آموختهایم که از این ابزار برای هدف والا و با شکوهتر تقسیم اوقاتمان استفاده کنیم.

ماله ابزاری است که ماسونهای کارگر، از آن برای گستردن سیمان استفاده میکردند؛ سیمانی که اجزای ساختمان را در قالب یک تودهی مشترک به هم پیوند میزند؛ ولی ما، به عنوان ماسونهای آزاد و مقبول، آموختهایم که از این ابزار برای هدف والا و با شکوهتر گستردن سیمان عشق و محبت برادرانه استفاده کنیم؛ سیمانی که ما را در قالب یک گروه مقدس، یا اجتماعی از دوستان و برادرانی به هم پیوند میزند که در میانشان نباید هیچ مجادلهای وجود داشته باشد، به جز همان مجادلهی والا و متعالی، یا بلکه سبقت و همچشمی در این خصوص که کدام یک میتواند بهترین کار را انجام دهد و به بهترین وفاق دست یابد.

اگر خواستهباشم با شبپرهها آشنا بشوم جز این که دو سه تا کرمِ حشره را تحمل کنم چارهاى ندارم. محققانی که آن را در سال 2012 کشف کردند به این نتیجه رسیدند که غنی از کربن است و احتمالاً مقدار زیادی از الماس را داراست. البته بدیهی است که بهره برداری گسترده از ذخایر انرژی زمین گرمایی، مستلزم توسعه بیشتر در زمینه تکنیک های اکتشاف و استخراج آن است. برخلاف سایر نقاط اعماق دریا، نواحی اطراف یک برونراه آب گرمایی از نظر زیست شناختی حاصلخیز است، و غالبا میزبان اجتماعات پیچیده زیست شناختی است که از طریق مواد شیمیایی که در مایعات خروجی از برونراه حل میشوند، تغذیه میگردند.

دانشمندان روی خشکی و روی ناو بروان هر دو بطور یکسان به وسائط نقلیه آرگوس و هرکول که به طریق کنترل از راه دور اداره میشوند دسترسی دارند، و میتوانند اعماق اقیانوس و میدان مزبور را همزمان و در زمان واقعی ببینند. با اینکه این پرسشها ساده به نظر میرسند، ولی برای پاسخ دادن به آنها و توضیح زندگی بشری، تمام گوشه و کنار این جهان را پژوهیدهاند و به اعماق هر فلسفهای، هر اسطورهای، هر الهیاتی، و هر مذهبی که تاکنون در هر جایی، توسط هر شخصی، و در هر زمانی مطرح شدهاند، سرک کشیدهاند. فراماسونری هرگز تلاش نمیکند در ایمان مذهبی خاص پیرواناش دخالت کند، مگر اینکه به باور به وجود خداوند، و هر آنچه لزوما از این باور منتج میشود، مربوط باشد.

حلقههای نپتون مانند حلقههای اورانوس تیرهاند اما دو تفاوت عمده با آنها دارند: نخست اینکه حلقههای اورانوس عمدتاً از ذراتی به ابعاد حدود یک متر تشکیل شدهاند در حالیکه ذرات تشکیلدهندهی نپتون از ذرات ریز گرد و غبار گرفته تا خرده سنگهای چندمتری و چند کیلومتریاند. اساسا میتوان اینگونه برداشت کرد که کتاب قانون آمیزهای است از تمام متون مقدس (تا جایی که تمام مذاهب بازنمود شدهاند) یا، بنابر برخی نقل قولهای مکرر در فراماسونری، کتابی است نانوشته و نمادی است از تمام مذاهب و باورهایی که حتی شامل اعتقادات غیر سنتی ندانمگرایی (اگنوستیسزم)، هرمتیک، الحادی یا خدا ناباوری نیز میشود.

ابرهای سفید در مناطق روشن از بلورهای منجمد آمونیاک ساخته شدهاند، در حالی که ابرهای تیرهتری که در کمربندهای تیره مشاهده میشوند از مواد سایر شیمیایی تشکیل شدهاند. از این رو، در تمام لژهای کشورهای مسیحی، کتاب قانون از کتب عهد عتیق و جدید تشکیل یافته است؛ در کشوری که یهودیت ایمان غالب مردماناش پنداشته میشود، عهد عتیق به تنهایی کفایت میکند؛ و در کشورهای مسلمان، و در میان ماسونهای مسلمان قرآن همان کتاب قانون تلقی میشود. این سیاره یک جهان آبی است که دو سوم آن را اقیانوس پوشانده است. ولی آن آدم کوچولو به نظر من نه گم گشته می نمود و نه بی تاب از خستگی یا گرسنگی یا تشنگی یا ترس.

تا سال 1950 بهره گیری از انرژی زمین گرمایی رشد چندانی نداشت، اما حد فاصل سال های 1950 تا 1973 به دلیل گران شدن بی سابقه و ناگهانی نفت، همه کشورها به فکر استفاده از انرژی های جایگزین افتادند و به تدریج کشورهایی چون آمریکا، ایسلند، فیلیپین، اندونزی و اغلب کشورهایی که روی کمربند زمین گرمایی جهانی قرار داشتند بهره برداری از این انرژی را شروع کردند. اما زیر لایههای پنهان این دو سیاره میتوان انتظار دنیایی تماشایی و هیجان انگیز را داشت؛ چیزی مثل باران دائمی الماس! به این ترتیب، فراماسونر فکری میآموزد چگونه معبد روحانیاش را بنا نهد، به همان گونه که پیشینیان کارگرش (عملی) این آموزهها را اجرایی میکردند و معابد مادیشان را بنا مینهادند.

در هر یک از درجات فراماسونری، اجرای برخی هنرهای عملی به برخی علوم فکری تخصیص مییابد، و جهت آموزش دروس نمادینِ اخلاق استفاده میشود. وی اینچنین ادامه میدهد که، “کتاب قانون، کتاب راهنمایی است که بسته به مذهب هر کشور، به عنوانی مرجعی حاوی مشیت آشکار معمار عظیم جهان باور داشته میشود. شارون که قمری بزرگ است، دارای طول قطری به اندازه نصف قطر پلوتون بوده و 12 درصد جرم منظومه مداری را به خود اختصاص داده است. خانم دبورا کِلی از داخل کلاس درس در دانشگاه واشنگتن کار را دنبال میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید