موسسه گوهر شناسی قومس – لاجورد (Lapis Lazuli)

چندین نکنند بر ممالیک. در نزدیکی این آتشفشان، شهر یوگیاکارتا (Yogyakarta) قرار گرفته و حتی چندین روستا نیز در دامنه هایآن و در ارتفاع ۱۷۰۰ متری واقع شدهاند. نقش برجسته بهرام دوم و گودرز دوم و کتیبه شیخعلیخان حاکم کرمانشاه در دوره صفویه است در دامنه کوه بیستون و در پایین کتیبه داریوش، نقش برجستهای از بهرام دوم و گودرز دوم اشکانی وجود دارد که به علت قرار گرفتن کتیبهای از دوره صفویه در میانه آن متاسفانه بشدت مخدوش شده است.

در دامنه جنوبی سبلان، چشمه های گوگردی زیادی وجود دارد که آب آنها در حدود ۴۰ درجه سانتی گراد حرارت دارد و تنها گواه فعالیت آتشفشان خاموش سبلان است. هنگامی که اين گرد با خاک مخلوط می شود حالت اسفنجی پيدا می کند و می تواند باران را در زمين نگاه داشته و به کشت محصولات در محل های بی نهايت خشک مانند صحراها کمک کند. محصولات افغانستان را در درجه اول چه تشکیل میدهد؟ ابراهیم عثماناف: تاجیکان و هزارهها – تاجیکزبانها ۴۵ درصد اهالی آن کشور را تشکیل میدهند.

این رشته کوه در شمال ایران و جنوب د ریاچه خزر ،رشته ی شرقی -غربی به نسبت پرپیچ وخمی را تشکیل می دهد که از آذربایجان تا خراسان ادامه دارد. اما در زمان برگذاری و داوری به این موضوعات توجهی نمیشود و از هر دانش آموزان نسبت به سن خود و همینطور پروژه رقبای هم سن او انتظار میرود تا پروژه خود را به زیبایی هرچه تمام تر تحویل دهد. ابن باکویه شیرازی در جوانی به کسب دانش پرداخت، با علمای زمان خود از جمله شیخ ابوسعید ابوالخیر و خواجه عبدالله انصاری ملاقات داشت و از محضر آنها کسب دانش کرد.

تفسیر ثعلبی (الکشف و البیان): الثعلبی (م.۴۲۷ق.)، به کوشش ابن عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق. شگفتانگیز است که در مراسم رونمایی کتاب ابراهیم عثماناف، هم جناب عثماناف و هم آقای عبدالنبی ستارزاده از اعتبار فرمودههای مرتبط استاد بارتلد دم میزدند، اما ظاهراً به مغز کلام او در رسالۀ «تاجیکان» توجه کافی نداشتهاند وگرنه با تکیه بر این تفسیر منطقی و تاریخی میتوانستند کاربرد واژۀ «تاجیک» را در تاریخ و ادبیات پارسی معنا کنند.

داریوش رجبیان: آن زن پاکستانی که آقای عثماناف میگوید هدیه تاجیک است. هدیه تاجیک حقوقدان، روزنامهنگار و سیاستمدار نروژی است که اصالت پاکستانی دارد. ابراهیم عثماناف: در پاکستان، نمیدانم کسی خود را تاجیک مینامد یا نه، اما یک زن پاکستانی که در اروپا وزیر شده، خود را تاجیک معرفی کرد؛ یعنی هستند. ابراهیم عثماناف: اساس تاجیک در بخارا و سمرقند است. ابراهیم عثماناف: آنگلیوس، مورخ گالّندی (هلندی)، هنوز عصر هفده به خراسان آمده، با حیرت مینویسد که در کشور فارس مردم خود را تاجیک میگویند.

«تاجیک» همهجا بهمعنایِ ایرانی آمده، اما تنها در مواردی به کار رفتهاست که دربرابرِ آن «ترک» قرار میگیرد. واژهٔ کرد در دوران تاریخی پس از حمله اعراب به ایران به معنای رمهگردانان و کوچنشینان ایرانیتبار فلات ایران به کار رفتهاست و معنای قومی خاص نمیدادهاست. خدا بر کوه تجلی کرد و کوه کاملا متلاشی و هم سطح زمین شد. پیامبر(ص) در این جنگ مجروح شد و با اندک یارانی که مانده بودند به شکاف کوهی پناه بردند.

که با شهر ختلان برآید برم. یا تصور بر این است که آن آدمان همگی از تاجیکستان امروزی به فارس مهاجرت کردهبودند؟ همان طور که می دانید بدن انسان تا حدودی تحمل دارد یا عبارتی می توان گفت دارای عملکرد مناسبی است، این عوامل می توانند ارتفاع و عمق دریا باشد، زیرا در این سطوح اکسیژن کافی به مغز و ریه نمی رسد، پس با این اوصاف برای صعود به کوه اورست باید شجاعت داشته باشید.

کوه مرتفع صفه دارای 2 قله جنوبی و شمالی است. رشته کوه البرز در قسمت شمالی ایران قرار گرفته است .این رشته کوه از غرب از تالش جمهوری آذربایجان آغازمی شود و در قسمت شرق تا افغانستان و ترکمنستان ادامه پیدا میکند. برخی افراد معتقدند امکان فعال شدن کوه دماوند وجود دارد و ادعا می کنند در برخی اوقات، حجم دود و بخار های خارج شده از قله افزایش پیدا کرده است.

مدتها گذشت مردک با وعده هایش بین مردم مشهور شده بود و هر کس او را می دید یاد وعده های دروغینش می افتاد و از او روی بر می گرداند. این سدها برای جلوگیری از طغیان، تولید برق آبی، تنظیم آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده های صنعتی و یا تأمین آب مورد نیاز شهرها و روستاها احداث شده است. برای نشان دادن درستی آنچه گذشت، شواهد چندی در منابع تاریخی وجود دارد که در اینجا ارائه میکنیم. لاریجانی یک بار به زیارت مکه مشرف شده و در بسیاری از منابع از جمله «مأثر و الآثار» با عنوان حاج سیدرضی لاریجانی نامیده شده است.

یاداشتهای قرن نزدهم انگلیسها می افزاید، درماه می سال ۱۸۸۰میلادی کاپیتان بارتن Capitan Barton ، صاحب منصب انگلیس بردسته تفنگدارانی درجنوب کابل حمله برد که این عده یک تعداد سکه ها ، زیورات وظروف طلایی باستانی را از نزد تاجران آثارتاریخی به یغما برده بودند. سفیر اولین بریتانیا در افغانستان نوشتهاست که مردم کابل پُرّه (کاملاً) تاجیکاند و از آن به شمال هم همه تاجیکاند… زمانی که افغانستان در سال ۱۹۷۳ تبدیل به یک جمهوری شد، احمد شاه مسعود ۲۰ ساله در دانشگاه کابل دانشجو بود. اولین کاوش مفصل ذخایر لاجورد منطقه سرسنگ در بدخشان افغانستان در سالهاى 1963-1965 میلادى توسط زمینشناسان شوروى سابق در معدنى نزدیک بخش علیاى رودخانه کوکچه-که یک آبریزه آمودریاست- انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید