معلومات عمومی درباره بامیان (هزارستان)

ابراهیم عثماناف: ببینید، در قدیم چهار خلق بود: سغدی، باختری، خوارزمی و فارس. داریوش رجبیان: من از شخص ابراهیم عثماناف پرسشی دارم: که به شما گفتهاست که در قدیم صرفاً چهار(!) «خلق» ایرانی (تاجیک) بودهاند و دیگر هیچ؟ باید به این استاد توصیه کرد، تا تاریخ سکاییها، مادها، پارتها، ساگارتیها، کاردوخها، کرتیها، کاسپیان، کادوسیان، رخجیها، داهانها، زرنگها و بسیاری دیگر از مردمان همتبار ما را هم در دایرۀ مطالعات خود قرار دهد، تا دریابد که «در قدیم فقط چهار خلق نبود». ابراهیم عثماناف: اما سؤال این است که چرا سهاول باید نباشند و اخیری ماند؟

بههرروی باید پاسخ گفت. جای دیگر گفت که ما یک خلقیم که به دو زبان گپ میزنیم. این نکته جای بحث ندارد. ادعاهای آقای عثماناف صرفاً بهدلیلِ مطرحشدن این بحث در محافل مجازی جدی گرفته شدهاست وگرنه چه کسی که از تاریخ ایرانزمین آگاه باشد چنین خبطی را مرتکب میشود: «تا استیلای عرب زبان اساسی مردم ایران سغدی بود»؟ درضمن فرق یه لر تو دعوا کردن اینه ک اگه تنها هم باشه باصد نفر در میوفته ولی باقی اقوام نه همه دست جمعی جنگ میکنن حتی با یک نفر.خصوصا کردها.عربها.وترکها منه تهرانی اینارو بچشم خودم دیدم دیگه بحث نکنید. و در روایت عقبه از حضرت صادق(علیه السلام) مذکور است که چون از نماز کردن در مسجد «فضیخ» فارغ شوى برو به جانب کوه اُحد و ابتدا کن به مسجدى که در پایین سنگستان است، و در آن نماز بکن.

در این دیار و به نظر می رسد در سطح جهان نیز ، کوهها همواره نماد استقامت ، سرسختی و پایداری هستند و چون کوهنوردی اساسن یک ورزش گروهی و اجتماعی است که محور و مدار اصلی در آن برحول انسان و انسانیت قرار دارد ، کوهنوردان نیز به عنوان انسانهایی شناخته شده اند که به ارزشهای اصیل و شرافتمند بشری پایبندند وهمواره برایشان منافع جمعی و گروهی بیشتر از تعلقات فردی و شخصی ، ارزش و اعتبار دارد. اما هنگامی که آنها پس از صعود خود به کمپ اصلی رسیدند، خبر غم انگیزی نیز منتشر شد. شهرستان ازنا جاهای دیدنی و تفریحی و زیارتی غیر از مورد اشاره شده نیز دارد خواهشمند است ارایه دهید.

کوه یا کار بزرگ است یا شخصیت بزرگ و غیر قابل دسترس. پس «زبان اساسی مردم ایران»دانستنِ زبان سغدی آیا هیچ دلیل علمی دارد یا صرفاً سوار بر موج احساس است؟ پس برپایۀ کدام دلیل علمی میشود زبان پارسی را «تاجیکی» نامید؟ از علیشیر نوایی گرفته تا همزه حکیمزادهنیازی و ادبیات امروزی ازبکستان سراپا ملهم (الهامگرفته) از پارسی است. ابراهیم عثماناف: اسلام کریماف ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ در کاخ باربد گفتهبود: در ازبکستان عائلهای (خانوادهای) نیست که تاجیکی را نداند یا نفهمد.

بعضی از منابع حرف از ۱۶۰ یا حتی ۳۰۰ قله ۴۰۰۰ متری میرنند (البته اگر هر تخته سنگ بزرگی را قله حساب کنیم ۳۰۰ که سهل است بلکه ۳۰۰۰ قله هم می توانیم بشماریم). پر واضح است هرچه از دامنه به طرف قله پیش میرویم از گرمای هوا کاسته شده ، فصل رویش دیر شروع شده و کوتاه میشود ، به همان علت است که در دامنه و ارتفاعات پا ئین جنگلهای مرغوب وسپس درختچه ها وبعدازآنها بوته ها امکان رشد پیدا میکنند ، درنهایت به سطحی میرسیم که بالا تر ا ز آ ن د یگرامکان رویش هیچ گونه گیاهی وجود ندارد .

با این حال طی کاوشهای اخیر به سرپرستی مرتضی گراوند در غار بتخانه مجرای ورودی آن به گونهای حفاری شد که امکان ورود و خروج را تسهیل کرده است. این پل از آنجا که در مسیر باستان شناسان یا جهانگردان واقع نشده بود جز در چند مورد نامی از آن به میان نیامده و معرفی نشده است زیرا از سیمره راهی نزدیک تر به طرهان می رفت و کاروانیان بیش تر از آن راه سفر می کردند. داریوش رجبیان: «مدنیت ازبکیه» را شاید آقای عثماناف اختراع کردهباشد، زیرا چنین عبارتی در تاریخ بشری وجود ندارد. دشمن در جنگ احد نتوانست به همۀ اهداف خود دست یابد و تنها تا حدودی حیثیّت ازدسترفتۀ خود را بازگرداند و انتقام کشتهشدگان جنگ بدر را گرفت؛ زیرا تعداد شهدای احد به اندازۀ کفار کشتهشده در بدر بود.

نبرد احزاب پشت خندق و در جنوب کوه احد و سمت شمال مدینه روی داد. آقای شرپا گفت:چین سال گذشته و بعد از کاهش شدید شمار کوهنوردهایی که از مسیر شمال به اورست صعود میکردند، گفتههای خود را تغییر داد. من از این که دوست خوبم منیر احمد بارش چه نظری دارد در مورد شعر پری بدخشانی کار ندارم و نظر استاد پرتو هم برایم قابل حرمت است. چون «زبان تاجیکی» یک اصطلاح سیاسی و آفریدۀ اتحاد شوروی است و کاربرد آن صرفاً در حوزۀ رسمی است و فراتر از قلمروی شوروی پیشین به کار نمیرود.

البته، کارشناسان حوزۀ فرهنگی فرارود این نکته را بهخوبی میدانند. نامخانوادگی «تاجیک» در حوزۀ فرهنگی ایران فراوان است و تنها دلیل آن کاربرد واژه «تاجیک» بهمعنایِ «ایرانی» است. آزمایش کوه آتشفشان به این دلیل به این نام خوانده می شود که شبیه ساز شعله ور شدن آتشفشان است. پس از استیلای عرب، به قول او، تا سیصدسال دیگر زبان اساسی دری (درباری) بود. ابراهیم عثماناف: ملکالشعرای بهار میگوید که تا استیلای عرب زبان اساسی مردم ایران سغدی بود، پهلوی به فارسی امروزه کمتر مانندی داشت.

داریوش رجبیان: استاد بهار دربارۀ شعر و زبان شعر هرچه بگوید، بهرویِ چشم اما اگر از زبانشناسی چیزی گفتهاست، در چشم زبانشناسان ننمودهاست. این مواد داغ مذاب، ماگما هستند که از زمین بیرون می آیند. اساس این تقسیم بندی بر مبنای خصوصیات زمین شناسی و مورفولوژی است. قاف، نام کوهی است افسانهای و بلند که میگویند گرداگرد زمین را پوشانده و خورشید از پشت آن طلوع میکند! این کتاب در حقیقت به وسیله ابوعباس حسنی و در شرحِ کتابِ فقهی امام هادی یحیی بن حسین، الأحکام فی الحلال و الحرام، تألیف شده و علی بن بلال آن را در دو مجلد تلخیص کرده است.

سهیلی، عبدالرحمان بن عبدالله، الروض الانف فی شرح السیرة النبویة لابن هشام، چاپ عبدالرحمان وکیل، قاهره، ۱۳۸۷۱۳۹۰/۱۹۶۷۱۹۷۰، چاپ افست ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰. ↑ فیروزآبادی، المغانم المطابه، ص۱۰؛ ابن کثیر، السیرة النبویه، ج۳، ص۱۸. او گفت: نمی بینی که آن نه از کرامات است پسر قصابی بود از پدر قصابی آموخته ، چیزی به او نمودند او را بربودند وبه بغداد تاختند پیش شبلی و از بغداد به مکه از آن جا به مدینه ، از مدینه به بیت المقدس ودر بیت المقدس خضر را به او نمودند ودر دل خضر افکند تا وی را از آن خراباتها می آیند واز ظلمت ها بیزار می شوند وتوبه می کنند ،نعمت ها فدا می کنند واز اطراف عالم ،سوختگان می آیند واز ما اورا می جویند،شیخ عطار گوید: او در آفات عیوب نفس دیدن اعجوبه بود و در ریاضت و کرامت و فراست و معرفت شأنی عظیم داشت، او را عامل مملکت گفته اند و پیرو سلطان عهد بود و شیخ میهنه را گفت: که اشارت و عبارت نصیب تست.

بهمراتب بیشتر از آن بود. و اگر میخواستهاست تمام مردمان ایرانی را برشمرد، چرا از دیگران نام نبردهاست؟ «تاریخ تبرتقسیم» رحیم ماساف هم به ما کمک میکند که چگونگی اجرای این عملیات دشوار تاریخی را درک کنیم. این تعبیر برای تمامیت ملی تاجیکان هم خطر دارد. «تاجیکی»خواندن زبان پارسی برای تمامیت ملت در تاجیکستان هم خطربار است. یکسان شدهاند. یعنی امروزه سغدیها با باختریها یکی شدهاند و بخش اعظم آنها دیگر چند زبان ندارند، بلکه یک زبان واحد دارند که نامش پارسی است. در ایران هرآنکسکه زبان مادریاش یکی از زبانهای ایرانی است، تاجیک است.

دیدگاهتان را بنویسید