معلومات در مورد ولایت بدخشان

توده های مردم پیامها را به قاصدان ـ می سپارند که بسیاربه چابکی راه می پیمایند و غالبا راه پشاور ـ کابل راکه دویست و ده میل است به چهار روز می روند. شهرنشینان به فسق و فجور بی میل نیستند و مردمان شمال شرق کشور بیشتر از صفا بدورند. در پامیر غربی در خُرُگ، باغ گیاهشناسی پامیر در ارتفاع 300 ، 2 متری قرار دارد.در پامیر شرقی درختی نمیروید و بیشتر رستنیهای آن را گیاهان خاص دشتهای کوهستانی مرتفع، از خانوادة گوَنها و گیاهان خشکزی، تشکیل میدهد. پس از عبور از این 3 حلقه چاه، باید از شیبی تند و تنگنای غار گذشت تا به ژرفترین نقطه غار در عمق 42 متری رسید.

ادامه این خط الراس به سمت شرق در ابتدا به قله 6995 متری ارگنت شمالی و بالاخره به قله آکهیر تستاق به ارتفاع 7015 متر منتهی گردد. منطقه تخت سلیمان (علم کوه) ۴۷ قله بالای ۴۰۰۰ متر دارد و در بین کوهنوردان به آلپ ایران نیز معروف است. آتشفشان پدیدهای جهانی به شمار میرود و در سایر کرات منظومه شمسی نیز اتفاق میافتد. آتشفشان یک مرحلهای که فعالیت آن در طی یک مرحله به صورت محصول انفجاری یا جریان گدازه خاتمه مییابد. معمولاآن را ازپارچه تیره رنگ گلداریا پوست پلنگ یا دیگر جانوران وحشی تهیه می کنند؛ اما بسیاری آن را از مخمل می سازند که مرصع به گوهرهای پربها است.

از اين رو، جرگه در افغانستان رمز و کليد ساختار سياسی و اجتماعی را در خود دارد و باز شناسی آن لازم به نظر می رسد. اين جرگه ها از گذشته های دور تا کنون در سراسر افغانستان وجود داشته عملی ترين شيوه ادارة سنتی اجتماعی در ده و محله به شمار می رود. جرگه اصولاً يک نشست مردانه است و به زنان به ندرت اجازه شرکت داده می شود . جرگه های قومی به مسائلی می پردازد که يک يا چند قوم را در بر می گيرد.

پرکاری نشده است؛ بلکه زیر آن دوسه تکه نمد یاپتو می اندازند که با تسمه زیرشکم اسب می بندند. جنس این کوه از زمرد یا یاقوت سبز است که رنگ آسمان درواقع انعکاسی از آن است، وگرنه از عاج سفیدتر است؛ بنابراین، آن را «کوه اخضر» نیز نامیده اند. به نظر میآید این اشتباه که متأسفانه بسیار فراگیر شده است؛ از آنجا ناشی شده که در کتیبه بیستون نسبت به دیگر کتیبههای هخامنشی، نشان واژهجداکن مقداری کوتاهتر و پهنتر نگاشته شده و در نتیجه با حرف ویژه نشانگر عدد ۱۰ اشتباه شده است.

سرزمینهایی چون کشمیر واستانهای سند که کاملا قلمروشان است از غارت و چپاول افراد زیانهای بسیار می بینند و اگر اکثر اوقات برآنها نهب وستم روان نیست به این دلیل است که ستمگری و تحقیر بی مورد جزء خصایل افغانان نیست. آنان در واقع مردان برتر و معتمدند که غالبا پیامهای مهمی را دریافت می دارند. آنان از امتیازاتی که ایرانیان در حال حاضر با توجه به قدرت نسبی شوراها بر آنان دارند بخوبی آگاهند. اجاقهای با سوخت جایگزین : این دسته که در حال توسعه هم هستند با سوخت های حبه ای یا چوب کار می کنند. حال پای چپ خود را در سایه اول و پای راست خود را در سایه دوم قرار میدهیم در این حالت روبه رو سمت شمال است، پشت سر جنوب، سمت راست شرق و غرب سمت چپ ما هست.

ایراد این جماعت این است که صبا همدم هرکسی است و به هرجایی سر می زند ، بوی عشق را به دیار اغیار می برد و ناخودآ گاه اسرار عشق را بر آنان عرضه می دارد . خصایل افغانان اجمالاء با این کلمات خلاصه می گردد. سادات مثل تمام هزارههای ساکن بامیان سعی میکنند تا حد امکان با افراد قبیله و خانوادههای فامیل نزدیک خود ازدواج کنند و به این صورت اصالت نژادی خود را حفظ کنند. دیگران در مواقعی ضروری، چاپار کرایه می کنند وبزرگان چاپارهای دائمی در خدمت دارند. غاشیه اسب پارچه ای است که از زین تقریبا تا دم حیوان می رسد وبر دوپهلوی اسب آویخته است.

زین ازبکی برپشت اسب، بلند ایستاده و از زین ایرانی بزرگتر و راحت تر است. زین ایرانی مانند زین حصاری تنها قالب چوبی است که تفنگداران قاب چرمی (قاش) و دیگران خرجین برآن می نهند که در آن نعلهای اضافی یا اندک مواد مورد ضرورتشان را می گذارند. تحقیقات جدید از تأثیر تغییرات آب و هوایی در دورافتادهترین نقاط کره زمین حکایت دارد به طوری که دانشمندان هشدار دادند یخهای کوه اورست که دو هزار سال طول کشیده تا شکل بگیرند تنها در ۲۵ سال ذوب شود.

احساس آزادی و برابری، افغانان را به رشک و غیرت در برابر ارتقای همسایگان وا می دارد. شیب مسیر در ابتدا بسیار ملایم بود به طوریکه حس می کردیم کوه هنوز به طور جدی شروع نشده است! لگامها مخصوصا لگام ازبکی بسیار زیبا است و اسبان رابهتر از اسبان انگلیسی جلوه گرمی سازد. ازجمله آثار ایشان می توان به : تقویم ۵۰۰۰ ساله ایران از سال ۳۵۴۰ قبل از هجرت تا۱۵۰۰ه . این خرجینها با پارچه های گلدوزی شده یا قطعات قالی تزینی وبسیار زیبا به نظر می آید. جلو یا دنبال آن بسیار بلند نیست. این زمان، روان مرده از خانه میرود و از پل صراط (همان «چینود پل») یا از پل نگهبان، در زیر روشنی چراغ به بهشت میگذرد.

بیدل و زیبالنسا و امیرخسرو هم از همان تبار بودند اما پارسیگوتر، یعنی تاجیک. اما در جوامعی که از سازمان و ساختار سياسی و اجتماعی پيشرفته بر خوردار اند، نقش آن کم رنگ تر شده کار برد آن کم کم از ميان رفته است . در آسیا مردمی را نمی شناسم که از آنان کم شائبه تر باشند یاکمتر به فسق و فجور آلوده باشند؛ اما در غرب مواردی را می توان دید. صنعتگران سنگ تراش از قدیم با تراش سنگ کوهسنگی، بعضی ابزار و اشیا و اسباب خانه، وسایل آیینی و ظروف زینتی می ساختند و روی آنها استادان قلم زن، نقش هایی می انداختند.

معمولاً يک فرد اداره آن را به عهده می گيرد وموضوع خاصی را به همه پرسی می گذارد تا شرکت کننده گان روی آن به بحث بپردازند. روی همرفته، جرگه در افغانستان سه نوع است : محلی، قومی و ملی. 6- گفتیم که زبان دری هم مانند پشتو در بلاد کوهساران افغانستان از غرب پامیر و واخان تا مرو و سرخس و طوس و نیشاپور از اوایل قرن مسیحی مقارن با پشتو و پهلوی وجود دارد. نامه رسانی (پست) در افغانستان نیست. چاپاران شاه نامه های دیگران را نمی برند.

دیدگاهتان را بنویسید