معرفی ۲۳۷ تن از مشاهیر و مفاخر و رجال آمل – هراز نیوز

با ضعف دستگاه مرکزی و يا فقدان منابع بيرونی – که لازم و ملزوم همديگربوده اند – نيروهای پيرامونی از مرکز فاصله گرفته و به حيات سياسی – اقتصادی سمتي، و ويژگيهای حوزه ای، خود ادامه داده اند. در آسيای مرکزی، نظر به تشريحات قبلی، در نهايت می توان از “ساختار تجارتی خراج گير پيرامونی” سخن به ميان آورد- يعنی از جامعه ای که در آن دستگاه ديوانسالاری مرکزی به حيث يک نيروی سياسی نقش تعيين کننده دارد، نه به مثابه دستگاهی که از مازاد اقتصادی دهقانان بهره برداری می کند. نخست نظر به محدود بودن مازاد توليد درونی، امپراتوريهای نوپا توانسته اند که تنها از طريق امکانات مالی بيرونی (غنيمت، ولجه و غارتگری در سرزمين های همجوار) از حمايت و همسويی نيروهای ” فرار از مرکز” برخوردار گردند.

بر خلاف نظام فئودالی، فرمانروايان پاتريمونيال به اصل “قرارداد” با دهقانان “آزاد ” و “نيمه وابسته” معتقد نبوده، خود را فرمانروا، سرور، و برتر دانسته، و در نهايت “ملک موروثي” غصب شده را به شکل “عطيه” در”تصرف” (نه تملک) فرمانبردارانش قرارمی داده است، و هر آن می توانسته است آنرا دوباره مسترد نمايد. مالکيت بزرگ که زيربنای جامعه فئودالی قرون وسطی در اروپا بوده است، در حوزه هندوکش، از يک طرف نظر به اضمحلال “جامعه کهن” و از طرف ديگر نظر به شرايط ترسيم شده يعنی ظهور، انحطاط و بازسازی و به ويژه با درنظرداشت عوامل طبيعی و جغرافيايی، نتوانست به حيث شيوه توليد حاکم رشد نمايد.

آزادی واقعی مشارکت در امور اجتماعی و سياسی و تکامل بخشيدن به زندگی فردی واجتماعی مستلزم آنست که مردم فارغ از نابرابريها و نابسامانيهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و فارغ از وابستگی به آن گروه های اقتصادی قدرت باشند که بيرون از حيطه کنترول دموکراسی قرار دارند. همینکه اطلاعاتی پخش می گردند، و یا اینکه از پخش اطلاعاتی جلوگیری می شود، آگاهیها و روابط زندگی انسانها تغییر می خورند، افکاری در جامعه پیدا می شود، اراده ای اظهار می شود، قدرتی اِعمال می گردد و یا از منافع گروهی نمایندگی می شود، اینها همه مسائلی اند که به سیاست ارتباط دارند.

آنچه بیش از همه جالب است اینکه موکلان نخبگان قدرت در عرصه ی پندارها، ارزشها و رفتارهای شان قبل از آنکه با هم تفاوت داشته باشند؛ شباهت دارند. این سیاق قوى ترین شاهد است بر اینکه سپاه اسلام در روز احد بعد از گرم شدن تنور جنگ، ظن قوى پیدا کردند به اینکه رسول خدا (ص) کشته شده، و به همین جهت متفرق شده و پشت به قتال کردند، و بنابراین روایت و تاریخ ذیل (به طورى که ابن هشام آن را در سیره خود آورده) تایید مى شود.

مادامى که مواد مذاب درونى زمین به طرف سطح زمین حرکت مى کنند، انتظار مى رود که درجه حرارت درونى زمین و شیب گرمایى افزایش یابد. آن حضرت به کسانى که وى را مى دیدند، اجازه تـکـذیب شایعه را نداد، شاید به این منظور که دشمن دست از تعقیب مسلمانان بردارد. در عدالت سياسی رعايت برابری در مشارکت در مديريت سياسی دولت از صدر تا به ذيل منظور می باشد.

حزب آزادگان، دموکراسی را صرفاً در شکل تجربی (امپریستی) آن که اکثراً در کشورهای جهان سوم تا سطح انتخابات تنزل داده شده و معمولاً جز شکست نتیجه ای نداشته است ندانسته، در نگرش نسبت به سیاست و دولت از خود ارزشهای پایه ای و هنجارهای انصراف ناپذیردارد. یک دولت دموکرات قدرتش را از مردم می گیرد، خود این دولت هرگز هدف نمی باشد، بلکه وسیله ای می باشد که برای سازماندهی جامعه خدمت می کند.

همین شباهتهای محدود کننده که زاده جماعات خودبین و درونگرا است هرگز قادر به ایجاد همبستگی اجتماعی و یک پارچگی ملی نمی باشند و فقط به درد آن نخبگان قدرتگرایی می خورند که حاضراند به قیمت جان ملیونها انسان منافع خود را تامین بکنند. برای ایجاد پدیده ی فوران در پایه های ابتدایی بهتر است که از موادی استفاده شود که از نظر ایمنی کاملا سنجیده شده باشند. نمونه های موجود این انحراف کشنده ایدئولوژیک ساختن قومیت، زبان و مذهب می باشد که کشور را به صوب تباهی می کشاند. سرگذشت زمین شناسی جنگل های شمال ایران، جدای از زمین شناسی رشته کوه البرز نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، خبرها از ادامه درگیریها میان طالبان و نیروهای مقاومت در دره پنجشیر (در شمال افغانستان) حکایت دارند. ولی بعد از تخريب شهرهای بزرگ، که اکثراً در اثر چپاول غير صورت گرفته است، نقش اين شهرها به ايستگاه های تجارتی ترانزيتی محدود گرديده و دهات به حيات اقتصادی خويش تحت سلطه امرای محلی ادامه داده اند. سیاست چیزی نیست که فقط امور شدنی را اداره کرده و به وضع موجود (ستاتسکو) ادامه بدهد. آنهم به اين علت که دهات در روند توليد مجدد در سطح دهکده از استقلال نسبی برخوردار بوده اند.

بسیاری از گروه های سیاسی افغانستان چه در هنگام تاسیس و چه در روند تشکل و جلب و جذب اعضا با همان معیارات محدود انسامبلهای (جماعات) تولیدی و قومی اعضای شان را برمی گزینند. در فرجام می توان گفت که صورتبنديهای اجتماعی و اقتصادی سرزمين افغانستان از يک سو محصول تضادها و ساختارهای نا همگون واحدهای اقتصادی – اجتماعی متجزی -“نامتمایز”- اند که در رابطه بخصوصی با مراکز قدرت سياسی قرار داشته اند؛ و از جانب ديگر حملات، فتوحات و غارتگری های بيرونی ای که توسط شاهان و امپراتورها صورت گرفته اند به نوبه ء خود در شکل گيری روند سه گانه “ظهور، انهدام و بازسازي” نقش مهمی داشته، و در نتيجه جوابگوی نسبي”رکود تاريخي” پنداشته شده می توانند.

نقطه مقابلش سعید بود که طرفداران زیادی در کلاس داشت و با شوخی ها و شیطنت هایش همه را به خود جذب میکرد اما هیچ اهمیتی به درس و مدرسه اش نمیداد. بین ما نبردی با غلک در گرفت. یا کوههای سلیمان، نام دو رشتهکوه است در جنوب شرقى افغانستان و غرب پاکستان و مرز بین فلات ایران و شبهقاره هند، يكى شرقی و ديگرى غربی و هر دو از شمال به جنوب كشيده شده. آزادی ميزان کارآيی اعمال آگاهانه انسان است. آزادی، برابری و همبستگی، سه ارزش پایه ای حزب را تشکیل می دهند که بافت همه افکار و اعمال آن را تعیین می کنند.

حزب آزادگان افغانستان متشکل از انسانهایی اند که دارای اندیشه ها و باورهای مختلف می باشند. این نوع آتشفشان ، دارای دهانهای وسیع بوده و مخروط آن شیب کم دارد گدازههای آن غالبا باریک هستند و پس از سرد شدن سنگهایی تیره رنگ ، مثل بازالت ایجاد میکنند. اِعمال قدرت سیاسی، وضع هنجارها (نورمها) و یا به عبارت دیگر نوع رفتارها، اجراات اقتصادی، ایجاد شخصیت اجتماعی و فرهنگی یا چگونگی تعلیم و تربیت افراد، دردست عده ی اندک می باشد. وی درخانواده علم و فضیلت و تقوا رشد و تربیت یافت.

در خارج از حلقه خانواده، اين نظام به (Clientalism) يعني”حامی پروري” ميان مالکان بزرگ واحد توليدی و وابستگان وی مبدل می گرد. توپهایی زنگزده از گذشتههای دور و بقایایی از زمانهای قدیم در این قلعه وجود دارد. بسته آموزشی ساخت کوه آتشفشان ، بسته ای بسیار هیجان انگیز برای شما و کودکان دلبند شماست ، با استفاده از این بسته میتوانید با انجام یک آزمایش علمی جذاب اوقات خوشی را در کنار عزیزان خود سپری کنید. آنچه زمرد افغانستان را غیر معمول می سازد، شفافیت بسیار خوب آن است.

هرگاه رو آوردن بیکاران روستاها به شهرها و برگشت 4 ملیون مهاجر را در نظر گیریم، نمی توان علی العجاله بسیار خوش بین بود. با وجود رشد سرسام آور شهرنشینی در افغانستان، از لحاظ مردم نگاری شهرهای افغانستان آمیزه ای از پناهجویان جنگی، بیجا شدگان، مهاجران برگشته به کشور اند که با فرهنگ جماعتی شان رو به این مراکز آورده اند. خطر شور شدن اراضي در سواحل دريا به علت برداشت بي رويه از آبهاي زير زميني نيز وجود دارد البته در سواحل درياي مازندران به علت شرایط آب و هوايي مرطوب امكان تجمع املاح محلول در دشت هاي ساحلي بسيار محدود است ولي تجمع نمك در سواحل خليج فارس و درياي عمان در جنوب كشور با توجه به شرايط آب و هوايي بشدت گرم، تبخير بالا و نزولات جوي اندك از طرف دريا بطرف ساحل رو به افزايش است.

5. افزايش ارتفاع سبب افزايش ضريب تغييرپذيري بارش در دامنه جنوبي و كاهش در دامنه شمالي ميشود. کتیبه صفوی که به کتیبه شیخ علیخان زنگنه مشهور است، متعلق به حاکم کرمانشاه در دوران صفویان است. در نظام فئودالی شهر ملکيت فئودال بزرگ محسوب گرديده و گويا به فيودال ماليات مخصوص می داده است، و فئودال حتا حق خريد و فروش شهر و يا حق اجاره دادن شهرها را داشته است.

در اینگونه آتشفشان که نمونه جالب آن آتشفشان پله در جزایره مارتینیک است، گدازه خیلی غلیظ بوده و موجب انسداد دهانه آتشفشان میشود. این جانبدارى سبب گردید که حلّاج در میان صوفیان از بسیارى اتهامها تبرئه گردد. ، نوح در این ناحیه قریهای به نام ثمانین بنا کرد که مشتمل بر هشتاد خانه بود برای هشتاد نفری که به همراه او در کشتی بودند. کوه الهه نک هرمز همراه با غار الهه نمک آن، مانند مرواریدی در میان کوه های رنگارنگ هرمز می درخشد و افراد بسیاری بازدید از آن را در دستور کار سفر خود قرار می دهند. پیشتر اشاره شد که به هنگام دفع حملات مکرّر دشمنان، آنگاه که جان رسول خدا را هدف قرار داده بودند، چنان مجروح شد که لخته های خون چهره اش را فراگرفت و قیافه اش شناخته نمی شد.

دیدگاهتان را بنویسید