محصول اصلی آن برنج و کیوی است

او چندى نیز به تدریس پرداخت و مدت ده سال رایزنى فرهنگى در عراق را بر عهده داشت. توفیق ده در راه تو کشته شوم و به خانه باز نگردم.» سرانجام وى در نبردى قهرمانانه به شهادت رسید. با چنين نگرش ريشه ای نسبت به دموکراسی حزب ما مخالف هر گونه تقليل گرايی در برداشت از دموکراسی بوده و ضمن يک برخورد سازنده با کمبودهای معرفتی از دموکراسی در جامعه افغانستان، بديل هدفمند و دورانسازش را مطرح می سازد. اين در تعاون با ديگران است که مردم جامعه ای را می سازند که به شرايط زندگی فرد شکل می دهد.

هم قدیمیست، کیفیت خوبی دارد و به بهترین شکل از مهمانانش پذیرایی میکند. دو دسته ء اول این مجموعهء حقوق به خوبی آشنا می باشند. آیا آنها به خوبی تغذی کرده می توانند؟ حزب آزادگان افغانستان در حالیکه راه حل مخاصمتهای مسلحانه کنونی را فقط در مذاکره می داند، تحمیل اراده سیاسی از طریق سلاح و ایجاد حاکمیت ارعابی را زیر هرعنوانی که صورت گیرد؛ قابل قبول ندانسته و بقایش را مورد سوال قرار می دهد. حزب آزادگان افغانستان در حالیکه مصالح علیای کشور و مردم را در صدر اولویتهایش قرار داده است، در عین زمان مانند هر حزب سیاسی دیگر از خود دارای ارزش ها، هنجارها، مشی ها و شیوه های عملی مبارزاتی ویژه ای می باشد.

پس از طی ۵۰ متر از مسیر جناب آقای دلنوا ایست داده و با بیان نکاتی در مورد کوهنوردی و مسیر پیش رو گروه را توجیه نموده و به مسیر ادامه دادیم. انتخابات باید در سطوح مختلف برای آن باشد تا مردم با آزادی و آگاهی بتوانند چنان نمایندگانی برگزینند که خواستهای آنها را در ارگانهای دولتی مختلف بازتاب داده و زمینه تحقق آن را فراهم آورند. این فرهنگ سیاسی جدید که حزب آزادگان ممثل آن است مجموعه ای از اعتقادات، رفتارها و احساسهایی اند که به پروسه سیاسی نظم و معنا می بخشند و التزامات و قواعدی را که در یک نظام دموکراتیک حاکم اند، فراهم می آورد.

از نظر ما دموکراسی آن روند های شعایر گونه ای نیست که نخبگان قدرت هر چند سال یکبار صندوقهای رأی را با اوراق تاییدی موکلینی که با زر و زور و اغفال فراهم آورده اند، پرکنند و خود بر اریکه قدرت تکیه زنند تا باز دور دیگری فرا رسد و ترفندها تکرار گردند. از نظر ما همدلی به ایجاد یک دولت مستقل و ملی در افغانستان، ارج گذاری به حاکمیت ملی این کشور، خود داری از ساختارهای موازی با دولت، به چالش فرانخواندن اقتدار دولتی، کمک به تشکیل استخوانبندی اصلی دولت، کمکهای بی دریغ مادی و فنی به امر بازسازی، احیای اقتصاد ورشکسته و توسعه انسانمدار و پایدار توسط نیروهای بین المللی می توانستند و می توانند جلو پیشرفت شورشها را بگیرند.

در شرایط موجود کشور حزب آزادگان افغانستان برای تطبیق برنامه توسعه انسانمدار و پایدار در افغانستان تلاش می ورزد. پا گرفتن یک توسعه انسانمدار و پایدار در افغانستان عمده ترین هدف حزب آزادگان است. با اینکه هر سه رخ اصللی کوه دارای مسیرهای صعود شده هستند، همچنان چندین چالش برای کوهنودان آینده باقی مانده است. تنها دو طاق جناغی در پایه های پل باقی مانده است و دو طاق دیگر به کلی تخریب شده است. اين دموکراسی تنها به نظام پارلمانی يا نمايندگی خلاصه نمی شود، بلکه برای روی پا ايستاندن جامعه ای که برای رسيدن به سطح مطلوب رفاه و همبستگی به تلاش طولانی و کار سخت نياز دارد، بر دموکراسی مشارکتی (پارتی سی پی توري) و دموکراسی از سطح جامعه (گراس روت دموکراسي) تاکيد می ورزد.

يک فرد تنها در تعاون و همکاری با ديگران است که از لحاظ عاطفی و فکری تکامل می يابد. بایسته آن است که رهبران دولت با تبارز دادن یک اراده ملی راستین، با تحکیم نهاد ها و ساختارهای اصلی دولت، با پابندی به قانون اساسی، با افزودن به مشروعیت کارکردی اش، با ریشه کن ساختن فساد مالی و اداری و با ایجاد یک سرمشق دولتی ای که دست کم از لحاظ اخلاقی قابل دفاع باشد، در پای مذاکرات راستین صلح برود. راهبردهای حزب آزادگان در جامعه جنگزده ای مانند افغانستان که سی سال تجاوز بیگانه، جنگهای قدرت طلبانه، خونریزیهای بی حساب، پامال نمودن نظام مند حقوق بشر و تباهیهای جبران ناپذیر را تجربه کرده و پای گروه های بزرگ اجتماعی در آن کشانده شده است، انتقام نه بلکه سازندگی می باشد.

از نظر ما صلح یک تصمیم دیوانسالارانه نه بلکه یک روند انتقادی و اقناعی است تا از تکرار فجایع جلوگیری شده، اعتماد اجتماعی دوباره زنده گشته، از قربانیان اعاده حیثیت شود و از بازماندگان قربانیان دلجویی صورت گیرد. اندیشه ای که در عقب این مفهوم پنج بعدی حقوق اساسی قرار دارد عبارت از اینست که باید برای هر بنی نوع بشر قطع نظر کامل از پایگاه اجتماعی و ثروتش؛ آزادی، فرصت تکامل شخصی و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی تضمین گردد. این حقوق جمعاً می تواند ممثل هنجارهای دموکراسی ای باشد که ما خواهان آن استیم.

لاکن سیاست به مثابه اعمال و رفتارهایی که از یک گفتمان خاص نشأت می کند این مرزها را عبور کرده و چه بسا مرزهای جدیدی نیز ترسیم می کند. با اینهم حزب در حالیکه همه کشورها را مکلف به تطبیق حقوق بشرمی داند، چگونگی مدیریت برای تحقق حقوق بشر را در حوزه صلاحیت حاکمیتهای ملی دانسته و تحمیل نوع خاص مدیریت در این زمینه را رد می نماید. حقوق فرهنگی از مساعد ساختن زمینه برای مشارکت در فرهنگ جامعهء خودی و تأمین حق تبارز دادن هویت فرهنگی خودی حمایت می نماید.

در عين زمان همبستگی ايجاب می نمايد که ما به مثابه شهروندان به يکديگر حق بدهيم تا به هنگام بيماری، زخمی شدن در کار، پيری و يا بيکاری، معيشت مان تامين گردد، حق تحصيل، حق برخورداری از صحت، پرستاری، مشارکت در حيات فرهنگی داشته باشيم و ارزشهای هر کس را به مثابه يک فرد و يک شهروند اجتماعی ارج بگذاريم. اين دموکراسی برعکس دموکراسی نخبه گرا (اليتيست دموکراسي) که هر چند سال بعد نخبگان با وعده های فريبنده شان آرای مردم را می خرند، و پس از آنکه به قدرت رسيدند به مردم حق مداخله در تصاميم شان نمی دهند، خود را در برابر گرسنگان، فقرا، مهاجران برگشته به افغانستان، بيجا شدگان، معيوبان و همه گروه های به حاشيه رانده شده جامعه متعهد می داند و خواستهای آنها را بازتاب می دهد.

یک دولت دموکرات آن مجموعه ای از گروه های معدود قدرت که به شکل شرکتهای سهامی متحد شده باشند نمی باشد. بنابر اين دموکراسی برای حزب ما مجموعه ای از ارزشها و آرمانها، فلسفه سياسی، نوع کارکرد و شکل دولت، شيوه زندگی سياسی، اجتماعی و فرهنگی، و راه حلی برای معضلات امروزين و يک آينده قابل پيش بينی می باشد. صحنه سیاسی افغانستان امروز انباشته از مجموعه تضاد های متراکم سیاسی است که در نتیجه از بین رفتن مشروعیت سیاسی یک حاکمیت سنتی، جنگهای سی ساله و اقدامات جدید دولت سازی پس از کنفرانس پترزبرگ سال 2001 به وجود آمده اند.

با آنکه حزب آزادگان در تدوین مشیها و انتخاب رفتارهایش با مخالفان سیاسی به شیوه های مدلل و اقناعی توسل جسته و اقدامات پیشگیرنده برای جلوگیری از بدترشدن اوضاع اتخاذ می کند. حزب تشبثات نیم بند، اقدامات پس پرده و اظهارات مقطعی و سود جویانه رهبران دولتی را برای افکارعامه گمراه کننده و برای آینده مردم و کشور خطرناک می داند. با آنکه عملی شدن خواستهایش را تابع امکانات بسیجی و قانونی دانسته و از اِعمال جبر و فشارهای فراقانونی می پرهیزد و گاهی به جهت گیریهای که مطابق به مشیهایش صورت می گیرند بسنده می کند، و با آنکه گسستهایی را در روند تغییر جامعه محتمل می داند، باز هم در شرایط کشوری مانند افغانستان که دولت سازی به حمایت جامعه بین المللی ناتوان است، اختلاف در درون ائتلاف حاکم قدرت ترتیبات دولتی را به فلج می کشاند، طنین انفجارات حتا آرامش پایتخت را برهم زده است، رخوت جهانگیر روشنفکری زهره مبارزه را از بسیاری سلب نموده و مردم در کل با سیاست بیگانه اند، امکان آن وجود دارد که از دامن یک دموکراسی ناکام، به طور خزنده ای یک رژیم اقتدارگرا و یا تمامت گرا با همه وجوه محدود کننده و سرکوبگر آن سربلند بکند.

ایسنا/اصفهان سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از کشف جسد مرد ۵۰ تا ۶۰ ساله ای در محدوده آبشار کوه صفه خبر داد. هاشمینژاد مطالعات زیادی هم در علوم مختلف روز داشت و اکثر بحثها و کلاسهایش غیر از حوزهٔ علمیه با قشر جوان بخصوص دانشجویان بود و بعضی از کتابهای او محصول همین کلاسهاست. هنگامی که انسان دارای چنین ملکاتی هست و چنین امکانات مختلف را در خود حمل می کند، تبارز این ملکات و امکانات وابسته به شرایطی می باشد که انسانها در آن زندگی می کنند.

سبب این نامگذاری ظاهراً سکونت جمعی از خواجهسرایان حرم سلاطین سلجوقی یا صفوی در این ناحیه بوده است و «خواجه» در اثر کثرت استعمال به «خواجو» تبدیل شده است.نام تمام استادان و مشایخ علامه خواجویی در دسترس نیست؛ اما نام برخی از آنها بدین شرح است:شیخ محمدجعفر بن محمدطاهر خراسانی اصفهانی (متولد ۱۰۸۰ هـ.ق)؛شیخ بهاءالدین محمد اصفهانی، (متوفی ۱۱۳۷ هـ.ق)؛شیخ حسین ماحوزی بحرانی.از رویدادهای مهم عصر ملا محمداسماعیل خواجویی، فتنه افغانها در ایران و به ویژه اصفهان بود. این معادن در ساحات جنوب غربی کشور در اثر تبخیر چشمههای آب گرم تشکل نمودهاست.

طرز برخورد ائتلاف حاکم قدرت و شماری از گروه هایی که در قدرت شامل نیستند و خود را اپوزسیون می خوانند، آگنده از نظریات و عملکردهایی اند که به جای کاستن ازاین تضاد ها برعمق و پهنای آن می افزایند و سرنوشت و آینده مردم و کشور را به تاریکی سوق می دهند. بنابر اين برعکس بسياری فريادهای دموکراسی طلبی مروج که تحت تاثير جو سياسی حاکم بين المللی بعد از پايان جنگ سرد؛ که سنگ دموکراسی را بر سينه های شان می کوبند، دموکراسی برای ما يکسره محصول برخورد انديشمندانه و انتقادی به تراژيديهای تاريخی معاصر افغانستان و طرق جلوگيری از تکرار آنها است.

بنابر این دموکراتیک ساختن و متشکل گردانیدن جامعه مدنی یکی از کارهای بسیارعمده حزب آزادگان می باشد. محمد داوود خان، فرد مورد حمایت حزب کمونیست موسوم به حزب دموکراتیک خلق، تبدیل به اولین رئیس جمهور این کشور شد. اسب دوان دمکراسی در مسیر خود پیش می رود و کشور ایران هم در حال پیمایش مسیر توسعه به صورت فراز و فرود می باشد . این را نیز باید در نظر داشت که تیر یک تیرانداز تا چند متر میرود و از چه فاصلهای که رها شود بر بدن دشمن یا اسب دشمن کارگر است.

دیدگاهتان را بنویسید