در پنجشیر چه میگذرد؟

پنجشیر دارای کوههای بلند و برخی یخچالهای طبیعی است که به طور عموم در فصل زمستان برف را به خود ذخیره مینماید و در هنگام گرمی این ذخایر برفی آب شده و چشمهها و دریاچههای فراوانی از آن جاری میگردد که همه به رود خروشان پنجشیر مشهور به دریای پنجشیر متصل شده و به طرف پایین دره سرازیر میگردد. ارتفاع زیاد کوه برم باعث بارش فراوان باران و برف شده که از برکت این بارش ها چشمه سار های فراوانی در دل قله برم بیرون می اید، یکی از معروف ترین چشمه هایی که از این کوه برافراشته سرچشمه گرفته است چشمه ” شش پیر” می باشد که اب گوارا و معدنی اش روح بخش مردمان این منطقه و شهر های دیگر شده است.

طول آن 2500 متر و ارتفاع آن 5000-7000 متر از سطح زمین و قله “کنگور” بلندترین قله آن 7719 متر ارتفاع دارد. این خط دارای 1850 متر طول میباشد و 50 کابین 4 نفره دارد. ستونهای ارتفاع بین 10 سانتیمتر تا چندین متر دارند. سوم تا جای من میدانم طی قرنهای گذشته زنان شاعر در بدخشان شعر سرودند و سوگمندانه، باد روزگار شعرشان را به نیستی مبدل کرده است. به نظر میرسد که منطقهٔ کوه اورست و در واقع رشتهکوه هیمالیا متحمل ذوب یخ در طی گرمایش عمومی کرهٔ زمین است. در این حادثه در طی ۲۴ ساعت ۲۲ کوهنورد تلاش می کنند که خود را به قله کی۲ برسانند، اما عاقبت تنها ۱۱ نفر زنده می مانند.

نَجراب: ولسوالی نجراب یکی از ولسوالیهای شمالی و کوهستانی ولایت کاپیسا است؛ این ولسوالی بیش از ۱۲۴ هزار نفر جمعیت دارد. این روستا از سمت شمال به شهید آباد، از سمت غرب به قلعه گردن، از جنوب به گرماپشته و از شرق به میانسرا متصل است.فاصله روستا تا مرکز شهر ۸کیلومتر و میزان جمعیت آن حدود ۱۱۰۰ نفر است. گاهی شاعر این شعر را بلفتهگوی خوانده است و از خدا خواسته است گویا خداوند از شر این گونه شعرها نجات دهد.

امیری گرامی، در جای دگری شهکاری نوشتاری خود از نبشتهی یاد کرده است که گویا استاد پرتونادری در صفحهی “فیس بوک” خود در مورد رساله “دختران شهر ابریشم” آقای بارش نوشته است که من این نبشته را در صفحهی “فیس بوک” استاد پرتونادری ندیده ام و جناب امیری! آقای امیری! شما در جای دگری با دلی پرکینه و به دور از شگردهای نقد معاصر چنین یاوه سرای کردید: ((نفس تدوین این کتاب از طرف جناب صدیقی لعل زاد ارزنده است و تعالی و توسعه ذهنی گرد آوردنهی اش را تمنا دارم. چون در پیوند با شعر زن در بدخشان چند ماه پیش از نشر این کتاب، کتابی را زیر عنوان « دختران شهر ابریشم» از خامه پژوهش گر و شاعر فرهیختهی بدخشانی جناب منیر احمد بارش از آدرس انتشارات امیری به بازار عرضه کردیم که با پذیرش صمیمی و استقبال گرم جامعه فرهنگی بدخشانیها و حوزههای ادبی دیگر رو به روشد.

از سوی دگر من و ویراستار کتاب جناب آرش راهوش به این موافقه رسیدیم که باید مصرعهای که مشکل وزن دارند به شکل Italic بیاویر شان که این کار هم کردیم و از سوی دگر ما حق نداشتیم و به خودم حق نمیدهیم که به شعر کسی دگری بدون اجازه دستکاری کنیم. جناب بارش که میترسید تا “دوشیزهگان چشم نقرهیی” پیشتر از کتاب اش چاپ نشود به یکی دگر از بانوان عزیز کتاب را فرستاد که آن بانو گرامی برایش “تقریظ” نوشت و بعدها خود آن بانو گفت: من از “دوشیزهگان چشم نقرهیی” خبر داشتم ولی فراموش کرده بودم و آن بانو گرامی میگفت: در جریان نوشتن “تقریظ” بارش برایم زنگ میزد و عجله میکرد که بعدأ خبر شدم این همه عجله برای پیش چاپ شدن کتابش از “دوشیزهگان چشم نقرهیی” بود.

و از سوی دگر نبشتن این اثر را در مورد زنان شاعر به عنوان یک روزنامهنگار و پژوهشگر پارسی زبان مسوولیت خود دانستم. یعنی کسی که این داستان را بپذیرد، بایستی با یک خبر که مجهول الراوی و نهایتاً خبر واحد است، قایل به تحریف قرآن باشد، حال آن که نقل قرآن، متواتر است و نص قرآن نیز به حفظ آن از هرگونه تحریف، تصریح دارد.(4) مگر آن که کسی مسلک اخباریون را داشته باشد، که با یک سری اخبار ضعیف و بیاعتبار همچون حدیث مذکور، مهمترین سند اسلام و متقنترین آن را تحریف شده بداند که این نهایت بیفکری و کم خردی و دوری از عقل و منطق است .

با وجودی که مسیر استاندارد صعود این کوه، حاکی از عدم احتیاج به تجهیزات و حربههای حرفهای و دشوار است (صعود به قلههای هشت هزار متری دیگر از قبیل کی۲ ونانگا پاربات بسیار دشوارتر است)، عوامل خطر آفرین طبیعی از قبیل بیماری ارتفاع، بادهای شدید و آب و هوای نامطلوب نیز وجود دارند. به هر نگاه بلاخیره کتاب زیر نام “دختران شهر ابریشم” از خامه دوست عزیزم جناب بارش به چاپ رسید و و نیز من صبورانه با آن که کار کتاب تمام شده بود به کار خود ادامه دادم و نیز هیچ سراسیمه در چاپ “دوشیزهگان چشم نقرهیی” نشدم که شاید مصروفیتهای دانشگاه، و کار و نبشتن پایاننامه دانشگاهی برایم من این فرصت را مسیر نکرد که از این روند خوشم.

اما شما برای این که دوست تان را شاد سازید، برای “دوشیزهگان چشم نقرهیی” دشنام دادید. اما جناب بارش نه تنها در سرچشمههای کتاب خود از نویسنده یاد نکرده، بل از ریاست امور زنان بدخشان هم یادآور نشده است اما جناب امیر گفته است که گویا بارش در سرچشمههای کتاب خود از ریاست امور زنان بدخشان یاد کرده است. کار کتاب “دوشیزهگان چشم نقرهیی” دوسال پیشتر از کتاب بارش تمام شده بود و برای این که به تعداد کتابهایش فزونی بیاید این کار را کرد نه برای ادبیات و فرهنگ کشور. در همان زمان که کار جمعآوری کتاب جناب بارش از یک ماه زیادتر نشده بود، دوستم بارش خبر شد که “دوشیزهگان چشم نقرهیی” پیش استاد پرتو است، او سراسیمه شده کار کتاب اش را نیمه تمام به یکی از شاعران بانوان کشور فرستاد و من تا جای خبر شدم و دوستان میدانند آن بانوی گرامی برای کتاب بارش که بعدها نامش را “دختران شهر ابریشم” گذشت، تقریظ ننوشت.

مبارزه پیامبر (ص) با فرد پرستى یکى دیگر از نشانه هاى حقانیت و عظمت او است زیرا اگر او به خاطر شخص خویش قیام کرده بود لازم بود این فکر را در مردم تقویت کند که همه چیز به وجود او بستگى دارد و اگر او از میان برود همه چیز پایان خواهد یافت، ولى رهبران راستین همانند پیغمبر اکرم (ص) هیچگاه مردم را به چنین افکارى تشویق نمى کنند، بلکه به شدت با آن مبارزه مى کنند، و به آنها مى گویند: هدف ما، از خود ما بالاتر است و هرگز با نابودى ما نابود نخواهد شد و لذا قرآن با صراحت در آیه فوق مى گوید: «و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أ فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین؛ و محمد (ص) نیست جز فرستاده اى که پیش از او هم پیامبران گذشتند.

کوه آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. سهند نام یکی دیگر از آتشفشان های فعال ایران است. در قسمت اول، با شما از کلیات و مقدمات سفر خواهم گفت. در این جریان روزی به جناب بارش تماس گرفتم و شماره گوشی یکی از طراحان را ازش خواستم، او برایم شماره را نداد بهانه کرد؛ در مورد کتابش پرسیدم گفت بیشتر از هزار جلد است و پنجصد جلد آن در چاپخانه امیری از چاپ بر آمده است.

از این که ما در بدخشان کمتر به انترنیت دسترسی داریم چند روز بعدش آن نبشته را خواندم و به سخنان آن دوست که برایم تلیفون زد بود باورمند شدم. خوب وزن این شعر را در نظر نمیگیریم و از آن “چشم پت تیر” میشوم اما شما ببیند تا هنوز نویسنده گرامی ما با قافیه در شعر آشنا نیست و باز جناب امیری این همه را نادیده گرفته و بالای وزن در کتاب من تاکید کرده است و کتاب را که قافیه “دیگرانیم” که چند بار تکرار شده با “سرایم” هم قافیه آورده است. وى از مهاجران به حبشه و مدینه و از مجاهدان بدر و احد بود.

به دلیل قیمت بالای این سنگ، بدلهای آن از مدتها قبل توسط مصریان استفاده شده است. از یک طرف طالب ها مدعی اند دره پنجشیر از هر چهار طرف تحت محاصره قرار دارد و پیروزی هسته مقاومت غیرممکن است. ولی بعد از پایان مبحث اول در گذشت.اسرارالنجوم،الانارات فی شرح الاشارات، در این کتاب از بوعلی سینا انتقاد نمودهاست.البیان و البرهان،تحصیل الحق، رسالهای در مورد کلام تعجیزالفلاسفه،تفسیر کبیر که به مفاتیح الغیب موسوم است.تهذیب الدلایل و عیون المسائل،زبده العالم فی الکلام،شرح قانون ابن سینا،شرح نهج البلاغه،الشجره المبارکه،سید نورالله حسینی شوشتری : فخر الدین رازی، اساس تفسیر خودش را از تفسیر “ابوالفتوح رازی” گرفته و برای رفع توهم، بعضی از تشکیکات خود را بر آن اضافه کرده است.حلبی، قول شوشتری را رد می کند و معتقد است که چون امام فخر رازی، عقل گرا بوده، بسیاری اوقات با خواندن تفاسیر عقلی از جمله تفاسیر شیعی، متاثر گشته و برخلاف عقاید اشاعره سخن گفته است.ذهبی : این تفسیر از نوع تفسیر به رأی جائز است.طباطبایی : از طرفی این تفسیر را تفسیری کلامی می گوید و از طرف دیگر، تفسیر متکلمان را تطبیق نامیده و رد کرده است.از جمله سفرهای مهم او،سفری به خوارزم بود که در آنجا با طرفداران عقاید معتزله سخت درگیر شد،و قدرت گروهی از داعیه داران مقیم خوارزم را به خطر افکند.پس از پیروزی امام فخر،زمینهء تحریک عوام فراهم آمد و احتمال برپایی فتنه و آشوب مردم،حکام خوارزم را به وحشت افکند.ناگزیر از حمایتش دست برداشتند و از خوارزم اخراجش کردند.

باری از یکی نویسندهگان برجستهی کشورمان خواندم که نبشته بود: “برای نقد وجدان پیامبرگونه در کار است” سوگمندانه یک چنین وجدان در کشور من کمتر وجود دارد؛ هر کسی از هر جای بر میخیزد و چیزی مینویسد و نامش را “نقد” میگذارد، مهم نیست که این آقا یا بانو چه چرندی مینویسد و چرا این گونه فرهنگ و ادبیات را به گند میکشد. از نمونههای بدلی طبیعی آن هم میتوان به Howlite رنگ شده و یا سودالیت اشاره نمود. سنگ لاجورد فاقد عنصر مس است، در برابر شرایط جوی از جمله گرما و اکسیژن مقاوم بوده و رنگ خود را از دست نمی دهد.

در روشهای دیگر لاجوردهای رنگ نشده را در موم یا روغن قرار میدهند که این مواد به داخل سنگ نفوذ کرده و سبب افزایش جلا و بهبود رنگ آن میشود. محصولات عمده این ولایت گندم، جو، ذرت، لوبیا، سویا، انار، انگور، جلغوزه، توت، سیب و بالَنگ است که انار و انگور آن به کشورهای دیگر صادر میشوند و شهرت جهانی دارند. همسایه دیگر این دره زیبا و چشم نواز رودخانه خروشان سیمره است.

از زیبا ترین مناطق ایران تنگ بستانک است .متاسفانه مسافران به تدریج در حال تبدیل آن به زشت ترین جای ایران میکنند.باید کاری برای پاک سازی آنجا بکنند.در ضمن با یک بار سفر به آنجا هیچ چیز را از دست نمی دهید. معلومات مزیدی در چند مورد بصورت جداگانه راجع به تاریخ بدخشان در کتاب سراج التواریخ وجود دارد که توسط فیض محمد خان کاتب دبیرومورخ دربار امیر حبیب الله خان نگاشته شده است.محتوای این اثر درباره واقعیات تاریخی افغانستان ومناطق همجوار آن از سال (۱۷۴۷ تا ۱۸۹۶ ) ع.

دیدگاهتان را بنویسید